The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

Advanced Parallel Programming Technologies (appt)
2007 (conf/appt/2007)

 1. Arndt Bode
  Scalability for Petaflops systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:1- [Conf]
 2. David W. Yen
  Chip Multi-Threading and the SPARC Evolution. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:2- [Conf]
 3. Barbara M. Chapman
  The Multicore Programming Challenge. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:3- [Conf]
 4. Zhiyong Yu, Zhiyi Yang, Fan Zhang, Zhiwen Yu, Tuanqing Zhang
  Replication-Based Partial Dynamic Scheduling on Heterogeneous Network Processors. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:4-13 [Conf]
 5. Mahmoud Lotfi Anhar, Mohammad Ali Jabraeil Jamali
  The Optimum Location of Delay Latches Between Dynamic Pipeline Stages. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:14-17 [Conf]
 6. Panfeng Wang, Yunfei Du, Hongyi Fu, Haifang Zhou, Xuejun Yang, Wenjing Yang
  A Novel Fault-Tolerant Parallel Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:18-29 [Conf]
 7. Huang Ying, Zhang Chun-yuan, Liu Dong, Li Yi, Weng Sheng-xin
  The Design on SEU-Tolerant Information Processing System of the On-Board-Computer. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:30-39 [Conf]
 8. Yaobin Wang, Hong An, Bo Liang, Li Wang, Ming Cong, Yongqing Ren
  Balancing Thread Partition for Efficiently Exploiting Speculative Thread-Level Parallelism. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:40-49 [Conf]
 9. Wei Li, Zibin Dai, Tao Chen, Tao Meng, Xuan Yang
  Design and Implementation of a High-Speed Reconfigurable Modular Arithmetic Unit. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:50-59 [Conf]
 10. Xizhe Zhang, Shensheng Zhang, Zijian Deng
  Virtual Disk Monitor Based on Multi-core EFI. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:60-69 [Conf]
 11. Gang Jin, Lei Wang, Zhiying Wang, Kui Dai
  An Optimal Design Method for De-synchronous Circuit Based on Control Graph. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:70-79 [Conf]
 12. Yijun Liu, Pinghua Chen, Guobo Xie, Guangcong Liu, Zhenkun Li
  Evaluating a Low-Power Dual-Core Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:80-89 [Conf]
 13. Fei Xia, Yong Dou
  Reducing Storage Requirements in Accelerating Algorithm of Global BioSequence Alignment on FPGA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:90-99 [Conf]
 14. Xiaoying Wang, Ziyu Zhu, Zhihui Du, Sanli Li
  Multi-cluster Load Balancing Based on Process Migration. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:100-110 [Conf]
 15. K. S. Cheung, K. O. Chow
  Property-Preserving Composition of Distributed System Components. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:111-120 [Conf]
 16. Yuxiang Hu, Fang Dong, Julong Lan
  A Distributed Scheduling Algorithm in Central-Stage Buffered Multi-stage Switching Fabrics. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:121-130 [Conf]
 17. Luis H. García-Muñoz, Rubén de Juan-Marín, José Enrique Armendáriz-Iñigo, Francesc D. Muñoz-Escoí
  Improving Recovery in Weak-Voting Data Replication. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:131-140 [Conf]
 18. Shaogang Wang, Dan Wu, Xiaodong Yang, Zhengbin Pang
  Exploring Data Reusing of Failed Transaction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:141-150 [Conf]
 19. Malcolm Yoke-Hean Low, Weiguo Liu, Bertil Schmidt
  A Parallel BSP Algorithm for Irregular Dynamic Programming. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:151-160 [Conf]
 20. Di Zheng, Yan Jia, Peng Zhou, Weihong Han
  Context-Aware Middleware Support for Component Based Applications in Pervasive Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:161-171 [Conf]
 21. Wang Jie, Ji Zhen-zhou, Hu Ming-zeng
  Design of High-Speed String Matching Based on Servos' Array. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:172-179 [Conf]
 22. Weidong Chen, Wenjun Xiao, Behrooz Parhami
  An Efficient Construction of Node Disjoint Paths in OTIS Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:180-189 [Conf]
 23. Meifang Li, Hongkai Zhu, Derong Shen, Tiezheng Nie, Yue Kou, Ge Yu
  Pampoo: An Efficient Skip-Trie Based Query Processing Framework for P2P Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:190-198 [Conf]
 24. Yong-Sheng Yin, Li Li, Ming-Lun Gao, Gao-Ming Du, Yu-Kun Song
  On the Implementation of Virtual Array Using Configuration Plane. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:199-208 [Conf]
 25. Xiangjie Ma, Yuxiang Hu, Junpeng Mao, Julong Lan, Lian Guan, Baisheng Zhang
  Analysis on Memory-Space-Memory Clos Packet Switching Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:209-221 [Conf]
 26. Xiangjie Ma, Junpeng Mao, Yuxiang Hu, Julong Lan, Lian Guan, Baisheng Zhang
  Measurement of High-Speed IP Traffic Behavior Based on Routers. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:222-232 [Conf]
 27. Lingxiang Xiang, Jiangwei Huang, Weihua Sheng, Tianzhou Chen
  The Design and Implementation of the DVS Based Dynamic Compiler for Power Reduction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:233-240 [Conf]
 28. Zhen Zhang, Wenjun Xiao, Mingxin He
  Optimal Routing Algorithm and Diameter in Hexagonal Torus Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:241-250 [Conf]
 29. Guang Yang, Jingli Zhou, Gang Liu
  Implementation and Performance Evaluation of an Adaptable Failure Detector in iSCSI. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:251-260 [Conf]
 30. Yishen Lin, Hong Peng, Jia Wei
  A Niching Gene Expression Programming Algorithm Based on Parallel Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:261-270 [Conf]
 31. Zhentao Sun, Wenjun Xiao
  ComNET: A P2P Community Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:271-281 [Conf]
 32. Wei Song, Yuelong Zhao, Wenying Zeng, Wenfeng Wang
  Data Grid Model Based on Structured P2P Overlay Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:282-291 [Conf]
 33. Sheng Zheng, Zhanwu Yu, Zhongmin Li, Lu Gao
  PeerTR: A Peer-to-Peer Terrain Roaming Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:292-300 [Conf]
 34. Yiduo Mei, Xiaoshe Dong, Weiguo Wu, Shangyuan Guan, Junyang Li
  SDRD: A Novel Approach to Resource Discovery in Grid Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:301-312 [Conf]
 35. Jacques M. Bahi, Raphaël Couturier, David Laiymani, Kamel Mazouzi
  A Comparative Study of Two Java High Performance Environments for Implementing Parallel Iterative Methods. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:313-321 [Conf]
 36. Zhenchun Huang, Guoqing Li, Bin Du, Yi Zeng, Lei Gu
  SIGRE - An Autonomic Spatial Information Grid Runtime Environment for Geo-computation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:322-329 [Conf]
 37. Lan Cheng, Hai Jin, Li Qi, Yongcai Tao
  A Flexible Job Scheduling System for Heterogeneous Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:330-339 [Conf]
 38. Tian Song, Dongsheng Wang, Meizhi Hu, Yibo Xue
  n-Cube Model for Cluster Computing and Its Evaluation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:340-351 [Conf]
 39. Xiaoping Dai, Jianqin Zhou, Kaihou Wang
  An Algorithm to Find Optimal Double-Loop Networks with Non-unit Steps. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:352-361 [Conf]
 40. Jianqun Cui, Yanxiang He, Libing Wu
  Self-adaptive Adjustment on Bandwidth in Application-Layer Multicast. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:362-371 [Conf]
 41. Longxin Lin, Jie Zhou, Zhao Ye
  Overlay Multicast Routing Algorithm with Delay and Delay Variation Constraints. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:372-381 [Conf]
 42. Hongjian Li, Ming Xu, Yi Li
  Selfish MAC Layer Misbehavior Detection Model for the IEEE 802.11-Based Wireless Mesh Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:382-391 [Conf]
 43. Huaxi Gu, Jie Zhang, Kun Wang, Changshan Wang
  rHALB: A New Load-Balanced Routing Algorithm for k-ary n-cube Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:392-401 [Conf]
 44. Luo Huiqiong, Ding Xuyang, Lao Hansheng, Wang Wenmin
  P2P File Sharing in Wireless Mesh Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:402-413 [Conf]
 45. Mingxin He, Wenjun Xiao, Weidong Chen, Wenhong Wei, Zhen Zhang
  General Biswapped Networks and Their Topological Properties. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:414-422 [Conf]
 46. Zhijun Wang, Xiaopeng Fan, Jiannong Cao
  Design a Hierarchical Cache System for Effective Loss Recovery in Reliable Multicast. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:423-432 [Conf]
 47. J. Akilandeswari, N. P. Gopalan
  A Novel Design of Hidden Web Crawler Using Reinforcement Learning Based Agents. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:433-440 [Conf]
 48. Quanbao Sun, Liquan Xiao, Minxuan Zhang
  Look-Ahead Adaptive Routing on k -Ary n -Trees. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:441-449 [Conf]
 49. Xingwei Wang, Guang Liang, Min Huang
  A Beehive Algorithm Based QoS Unicast Routing Scheme with ABC Supported. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:450-459 [Conf]
 50. Wei Sun, Haoshan Shi
  An Effective Real-Time Rate Control Scheme for Video Codec. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:460-467 [Conf]
 51. Wenxiao Chen, Jing Cai, Siwei Li
  An Anti-statistical Analysis LSB Steganography Incorporating Extended Cat-Mapping. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:468-476 [Conf]
 52. Ning Xiao, Ling Ding, Minglu Li, Minyou Wu
  Geographic Probabilistic Routing Protocol for Wireless Mesh Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:477-486 [Conf]
 53. Shaohe Lv, Xiaodong Wang, Xingming Zhou, Jianping Yin
  Towards a New Methodology for Estimating Available Bandwidth on Network Paths. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:487-496 [Conf]
 54. Shouling Dong, Jiaming Luo
  Design and Realization of Multi-protocol Communication Model for Network Security Management System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:497-507 [Conf]
 55. Dan Peng, Zhicai Shi, Longming Tao, Wu Ma
  Enhanced and Authenticated Deterministic Packet Marking for IP Traceback. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:508-517 [Conf]
 56. Gongxuan Zhang, Ling Wang, Bin Song
  A Designing Method for High-Rate Serial Communication. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:518-524 [Conf]
 57. Xianlong Jiao, Xiaodong Wang, Xingming Zhou
  A Comprehensive Efficient Flooding Algorithm Using Directional Antennas for Mobile Ad Hoc Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:525-534 [Conf]
 58. Guangbin Xu, Yaoxue Zhang, Yuezhi Zhou, Wenyuan Kuang
  GTCOM: A Network-Based Platform for Hosting On-Demand Desktop Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:535-544 [Conf]
 59. Wei Yuan, Bi Zeng
  Multi-robot Task Allocation Using Compound Emotion Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:545-550 [Conf]
 60. Lanxiang Chen, Dan Feng, Liang Ming
  The Security Threats and Corresponding Measures to Distributed Storage Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:551-559 [Conf]
 61. Dongliang Zhang, Changjun Jiang, Shu Li
  Research on Dynamic Load Balancing Algorithms for Parallel Transportation Simulations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:560-568 [Conf]
 62. Fulong Chen, Xiaoya Fan
  Embedded System's Performance Analysis with RTC and QT. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:569-579 [Conf]
 63. Jian Wang, Changyong Niu, Ruimin Shen
  Scheduling Meetings in Distance Learning. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:580-589 [Conf]
 64. Myeongjae Jeon, Euiseong Seo, Junghyun Kim, Joonwon Lee
  Domain Level Page Sharing in Xen Virtual Machine Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:590-599 [Conf]
 65. Zhiguo Zhang, Yunfei Jiang
  Parallel First-Order Dynamic Logic and Its Expressiveness and Axiomatization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:600-607 [Conf]
 66. Byung-Seok Kang, Gi-Jong Yoo
  Efficient Voice User Interface System Using VoiceXML and ASP.NET 2.0. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:608-616 [Conf]
 67. Wu Weimin, Li Kailun, Su Qing
  Array Modeling in Java Virtual Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:617-623 [Conf]
 68. Yiyuan Li, Jianwei Yin, Yin Li, Jinxiang Dong
  Configuration Modeling Based Software Product Development. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:624-639 [Conf]
 69. Xiao Yang, JinKui Hou, Jiancheng Wan
  Formal Semantic Meanings of Architecture-Centric Model Mapping. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:640-649 [Conf]
 70. Xing Fang, Dong Wang, Shuming Chen
  Exploiting Thread-Level Parallelism of Irregular LDPC Decoder with Simultaneous Multi-threading Technique. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:650-657 [Conf]
 71. Gao Bao-Qing, Fu Xiu-Fen, Xu Su-Xia
  P2P Distributed Cooperative Work Model Based on JXTA Platform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:658-665 [Conf]
 72. Yu Ce, Jizhou Sun, Huang Yanyan, Wu Huabei, Xu Zhen, Sun Min
  EasyPAB: An Extensible IDE Framework for Parallel Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:666-675 [Conf]
 73. Chen Guifen, Wan Baocheng, Yu Helong
  The Implementation of Parallel Genetic Algorithm Based on MATLAB. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:676-683 [Conf]
 74. Fei Dai, Tong Li
  Composing Software Evolution Process Component. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:684-692 [Conf]
 75. Zhimin Yuan, Zhiguo Zhang
  Asynchronous Spiking Neural P System with Promoters. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:693-702 [Conf]
 76. Taizhe Tan, Yinwei Zhan, Lei Ding, Sun Sheng
  Fingerprint Classification Method Based on Analysis of Singularities and Geometric Framework. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:703-712 [Conf]
 77. Zhang Dong, Qian Depei, Liu Ailong, Chen Tao, Yang Xuewei
  Study on Embedded Vehicle Dynamic Location Navigation Supported by Network and Route Availability Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:713-722 [Conf]
 78. Dang-en Xie, Yang Zhao, Dan Xu, Xiaochuan Yang
  Convolution Filter Based Pencil Drawing and Its Implementation on GPU. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:723-732 [Conf]
 79. Honggui Li, Xingguo Li
  Improved LLE Algorithm for Motion Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:733-742 [Conf]
 80. Haowei Su, Shu Yu
  Hybrid GA Based Online Support Vector Machine Model for Short-Term Traffic Flow Forecasting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:743-752 [Conf]
 81. Weigen Qiu, Zhibin Hu
  Composed Fuzzy Rough Set and Its Applications in Fuzzy RSAR. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  APPT, 2007, pp:753-763 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002