The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

Grid and Cooperative Computing (gcc)
2004 (conf/gcc/2004-w)

 1. Wan-Song Zhang, Da-xin Liu
  ART Based Predictive Caching System for XML P2P Database. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:3-10 [Conf]
 2. Guozhou Zheng, Zhaohui Wu, Chang Huang
  DART-FAS: Federated Access Service on Database Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:11-18 [Conf]
 3. Dugki Min, Eunmi Choi
  A Scalable Information Grid Architecture Based on P2P and Web Service Technologies. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:19-26 [Conf]
 4. Ying Li, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng
  Research on Service-Oriented Software Framework. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:27-35 [Conf]
 5. Guangwen Yang, Yongwei Wu, Dazheng Huang, Weimin Zheng
  An Accounting and QoS Model for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:36-43 [Conf]
 6. Xiangli Qu, Nong Xiao, Guang Xiang, Xuejun Yang
  Reputation-Aware Contract-Supervised Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:44-51 [Conf]
 7. Xianghui Liu, Jianping Yin, Xicheng Lu, Zhiping Cai, Jianmin Zhao
  The Analysis of Efficient Monitoring Grid Traffic with Flow Conservation Equation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:52-58 [Conf]
 8. Jiu Jun Chen, Ji Gao, Bei Shui Liao, Jun Hu
  Dynamic Semantic Clustering Approach for Web User Interest. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:59-66 [Conf]
 9. Bing Li, Keqing He, Jin Liu, Qiang Wang, Liang Peng, Rong Peng
  Building Interoperable Software Components Repository Based on MMF. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:67-74 [Conf]
 10. Dehui Du, Shi Ying, Keqing He, Yangfan He
  An Approach for Constructing Software Component Repository in Grid Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:75-82 [Conf]
 11. Yuqing Zhai, Yuzhong Qu, Zhiqiang Gao
  Agent-Based Modeling for Virtual Organizations in Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:83-89 [Conf]
 12. Haitao Hu, Yanbo Han, Kui Huang, Gang Li, Zhuofeng Zhao
  A Pattern-Based Approach to Facilitating Service Composition. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:90-98 [Conf]
 13. Chuan Lin, Zhaohui Wu, ShuiGuang Deng, Li Kuang
  Automatic Service Matching and Service Discovery Based on Ontology. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:99-106 [Conf]
 14. Kui Huang, Zhaotao Zhou, Yanbo Han, Gang Li, Jing Wang
  An Algorithm for Calculating Process Similarity to Cluster Open-Source Process Designs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:107-114 [Conf]
 15. Jing Fan, Bo Ren, Jia-Mei Cai
  A Study on Semantic Web-Based Credit Evaluation Service. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:115-122 [Conf]
 16. Yu Tang, Ning Jing
  Research on System Architecture and Service Composition of Spatial Information Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:123-131 [Conf]
 17. Thomas Weishäupl, Erich Schikuta
  Open Language Approach for Dynamic Service Evolution. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:132-139 [Conf]
 18. Shaohua Zhang, Yujin Wu, Ning Gu
  Adaptive Grid Workflow Scheduling Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:140-147 [Conf]
 19. Meiyu Fang, Zhaohui Wu, Huajun Chen, Yuxin Mao, Guozhou Zheng, Zhao Xu, Xiaojun Wu
  Building a Courseware Grid upon Dart Database Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:148-155 [Conf]
 20. Shudong Chen, Wenju Zhang, Fanyuan Ma, Jianhua Shen, Minglu Li
  A Novel Agent-Based Load Balancing Algorithm for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:156-163 [Conf]
 21. Jianhua Yang, Zhaohui Wu, Siliang Tang, Xiaosheng Guo
  Virtual Battlefield Attack-Defense Countermeasure Simulation on the Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:164-172 [Conf]
 22. Haiyang Zhang, Huadong Ma
  Virtual Semantic Resource Routing Algorithm for Multimedia Information Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:173-180 [Conf]
 23. Zhongzhi Luan, Depei Qian, Xiaoshe Dong, Xingjun Zhang, Yunchun Li
  Digital Library Application Grid - An Opportunity to Open Cultural Infrastructure. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:181-186 [Conf]
 24. Youhui Zhang, Dongsheng Wang, Chongnan Gao, Weimin Zheng
  A JDO Storage Cluster Based on Object Devices. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:187-194 [Conf]
 25. Dezhi Han, Changsheng Xie, Faling Yi
  iNASC: A iSCSI-Based NAS Storage Cluster. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:195-202 [Conf]
 26. Jiwu Shu, Bing Yu, Rui Yan
  Design and Implementation of a Non-volatile RAM Disk in the SAN Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:203-212 [Conf]
 27. Min Qu, Yafei Dai, Yang Zhao
  Engineering Web Storage Servers Using Session Management. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:213-220 [Conf]
 28. Dongsheng Li, Nong Xiao, Xicheng Lu
  Topology and Resource Discovery in Peer-to-Peer Overlay Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:221-228 [Conf]
 29. Rui Yan, Jiwu Shu, Dong-chan Wen
  An Implementation of Semi-synchronous Remote Mirroring System for SANs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:229-237 [Conf]
 30. Yihui Luo, Changsheng Xie, Chengfeng Zhang
  A Security Scheme for United Storage Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:238-245 [Conf]
 31. Jiefeng Xu, Zheng Qin
  STS: A Share Taper System for Storage Area Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:246-253 [Conf]
 32. Weitao Sun, Jiwu Shu, Weimin Zheng
  Storage Virtualization System with Load Balancing for SAN. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:254- [Conf]
 33. Bigang Li, Jiwu Shu, Weimin Zheng
  Design and Optimization of an iSCSI System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:262-269 [Conf]
 34. Gang Liu, Mingzeng Hu, Binxing Fang, Hongli Zhang
  Measurement and Modeling of Large-Scale Peer-to-Peer Storage System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:270-277 [Conf]
 35. Fei Mu, Jiwu Shu, Bigang Li, Weimin Zheng
  A Virtual Tape System Based on Storage Area Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:278-285 [Conf]
 36. Xiuguo Bao, Binxing Fang, Mingzeng Hu
  Cocktail Search in Unstructured P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:286-293 [Conf]
 37. Di Wang, Jiwu Shu, Meiming Shen
  Data I/O Optimization in Storage Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:294-302 [Conf]
 38. Sajindra Jayasena, Chin-Peng Yee, Jie Song, Abele Stoelwinder, Chong Wee See, Wai-Hong Wong
  Data Resource Discovery in a Computational Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:303-310 [Conf]
 39. Jaechun No, Hyo Kim, Jang-sun Lee
  The Design and Implementation of a Locking Mechanism for a Distributed Computing Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:311-318 [Conf]
 40. Xindong You, Guiran Chang, Wei Yang, Wandan Zeng, Xueyao Chen
  Replica Location Mechanism Based on DHT and the Small-World Theory. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:319-328 [Conf]
 41. Chunbo Ma, Dake He
  A New Chameleon Multi-signature Based on Bilinear Pairing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:329-334 [Conf]
 42. Yichuan Jiang, YiPing Zhong, Shiyong Zhang
  A Topology-Adapted Network Defense Model Based on Mobile Agent. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:335-342 [Conf]
 43. Lunwei Wang, Lifeng Wei, Xiangke Liao, Huaimin Wang
  AT-RBAC: An Authentication Trustworthiness-Based RBAC Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:343-350 [Conf]
 44. Bo Liu, Hui Liu
  WBEM Based Distributed Network Monitoring. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:351-357 [Conf]
 45. Hui Liu, Minglu Li
  Multiparty Joint Authentication: Extending the Semantics of Single Sign-On for Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:358-365 [Conf]
 46. Jun Han
  A Software Engineering Perspective for Services Security. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:366-373 [Conf]
 47. Wu Liu, Hai-Xin Duan, Jianping Wu, Xing Li, Ping Ren
  Algorithms for Congestion Detection and Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:374-381 [Conf]
 48. Chenlin Huang, Huaping Hu, Zhiying Wang
  Modeling Time-Related Trust. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:382-389 [Conf]
 49. Jung-Taek Seo, Cheolho Lee, Jongsub Moon
  Defending DDoS Attacks Using Network Traffic Analysis and Probabilistic Packet Drop. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:390-397 [Conf]
 50. Guangming Hu, Zunguo Huang, Huaping Hu, Zhenghu Gong
  Building a Secure Infrastructure for P2P Applications in Mobile Ad Hoc Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:398-405 [Conf]
 51. Namje Park, Kiyoung Moon, Jongsu Jang, Sungwon Sohn
  Middleware Framework for Secure Grid Application in Mobile Web Services Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:406-413 [Conf]
 52. Xin Xu, Zunguo Huang, Lei Xuan
  Autonomic Computing for Defense-in-Depth Information Assurance: Architecture and a Case Study. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:414-421 [Conf]
 53. Hui Wang, Qing-Hua Li, Huanyu Xiong, Shengyi Jiang
  Mining Maximal Frequent Itemsets for Intrusion Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:422-429 [Conf]
 54. Feng Xu, Jun Xie, Hao Huang, Li Xie
  Context-Aware Role-Based Access Control Model for Web Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:430-436 [Conf]
 55. Feng Zhang, Zhiguang Qin, Shijie Zhou
  Policy-Tree Based Proactive Defense Model for Network Security. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:437-449 [Conf]
 56. Haitao Chen, Chuanfu Xu, Zunguo Huang, Zhenghu Gong, Huaping Hu
  Researches on Scalable Architecture for Security Information Distribution Service. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:450-457 [Conf]
 57. Shijie Song, Zunguo Huang, Huaping Hu, Shiyao Jin
  A Sequential Pattern Mining Algorithm for Misuse Intrusion Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:458-465 [Conf]
 58. Yuanzhe Yao, Binxing Fang, Hongli Zhang, Wei Wang
  Network Performance Measurement Methodologies in PGMS. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:466-473 [Conf]
 59. Lu Yan
  Via Firewalls. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:474-481 [Conf]
 60. Xiaolin Gui, Bing Xie, Yinan Li, Depei Qian
  A Grid Security Infrastructure Based on Behaviors and Trusts. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:482-489 [Conf]
 61. Lei Xuan, Xin Xu
  Research on a Quantitative Security Risk Assessment Approach in Large-Scale Early Warning System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:490-497 [Conf]
 62. Baiyan Li, Ruonan Rao, Jinyuan You, Minglu Li
  A Formal Logic for Shared Resource Access Control in the Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:498-505 [Conf]
 63. Baoliang Zhang, Hanping Hu, Xiaogang Wu, Tao Kong
  Security Enhanced to GSI: An Integrated Framework with a Mechanism. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:506-513 [Conf]
 64. Luigi Catuogno, Pompeo Faruolo, Umberto Ferraro Petrillo, Ivan Visconti
  Reliable Accounting in Grid Economic Transactions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:514-521 [Conf]
 65. Shengyi Jiang, Qing-Hua Li, Hui Wang
  A Gravity-Based Intrusion Detection Method. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:522-529 [Conf]
 66. Jun Zheng, Mingzeng Hu, Binxing Fang, Hongli Zhang
  Anomaly Detection Using Fast SOFM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:530-537 [Conf]
 67. Wei Wu, Ling Shen, Haitao Huo, Xiaojian Li
  Research on Secure Multicast Technology in Grid-Based Large-Scale Distributed Simulation Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:538-545 [Conf]
 68. Yong Tang, Hua-Ping Hu, Xicheng Lu
  BSCM: Proposed Security Collaboration Model Based on Blackboard. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:546-553 [Conf]
 69. Xiangli Qu, Xuejun Yang, Guang Xiang, Haifang Zhou
  Credential Trustworthiness-Based Trust Evaluation in Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:554-562 [Conf]
 70. Thomas Weishäupl, Erich Schikuta
  Towards the Merger of Grid and Economy. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:563-570 [Conf]
 71. DaDong Wang, Hongjun Wang, RuiJun Wang, HaiYing Liang, Yuan Gao
  An Approach to Evaluate Communication Cost in Grid System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:571-578 [Conf]
 72. Walid Chainbi
  Towards the Automation of Autonomic Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:579-586 [Conf]
 73. Jie Jiang, Wenhua Dou
  A Coverage-Preserving Node Scheduling Algorithm for Self-organized Wireless Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:587-596 [Conf]
 74. Julie A. McCann, Markus C. Huebscher
  Evaluation Issues in Autonomic Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:597-608 [Conf]
 75. Huayi Wu, Chuanhe Huang, Xiaohua Jia, Yanxiang He
  Multi-path QoS Routing in TDMA/CDMA Ad Hoc Wireless Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:609-616 [Conf]
 76. Jun Tang, Weiqin Tong, Xiaoli Zhi, Zhijie Yin
  Economic Heuristic Guided Price-Regulating Mechanism in SHGRB. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:617-624 [Conf]
 77. Sung-Wook Byun, Yun-Kyoung Lee, Yong-won Kwon, So-Hyun Ryu, Chang-Sung Jeong
  Workflow-Based Grid Portal for Quantum Mechanics. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:625-632 [Conf]
 78. Hong Zhu, Bin Zhou, XinJun Mao, Lijun Shan, David A. Duce
  Agent-Oriented Formal Specification of Web Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:633-641 [Conf]
 79. Renuka Sindhgatta, Swaminathan Natarajan, Krishnakumar Pooloth, Colin Pinto, N. S. Nagaraj
  Autonomic Incident Manager for Enterprise Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:642-649 [Conf]
 80. Qi Qian, Minglu Li
  HiGAF: A Hierarchical Grid Accounting Framework. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:650-657 [Conf]
 81. Song Shen, Gregory M. P. O'Hare
  Agent-Based Resource Selection for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:658-672 [Conf]
 82. Hong Liu, Xinhua Lin, Xi-li Sun, Xiao-Feng Qi, Qianni Deng, Xinda Lu
  Visualization Practice in Construction of a Computational Grid for Multidisciplinary Design Optimization of Aero-crafts. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:673-680 [Conf]
 83. Lijun Xie, Yao Zheng, Jifa Zhang, Xin Huang, Zhengge Huang
  EEMAS: An Enabling Environment for Multidisciplinary Application Simulations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:681-688 [Conf]
 84. Xuejun Yang, Zhi-ming Chang, Haifang Zhou, Xiangli Qu, Chunjiang Li
  Services for Parallel Remote-Sensing Image Processing Based on Computational Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:689-696 [Conf]
 85. Guoteng Pan, Qiang Dou, Luoguo Xie, Guangming Liu, Haifang Zhou, Xiaoqian Zhu, Erhua He
  Configuration of the Galaxy Grid Node Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:697-703 [Conf]
 86. Youbing Zhao, Wei Chen, Yingjun Qiu, Jiaoying Shi
  GVis: A Java-Based Architecture for Grid Enabled Interactive Visualization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:704-711 [Conf]
 87. Zhao Dong, Wei Chen, Long Zhang, Qunsheng Peng
  Balancing CPU and GPU: Real-Time Visualization of Large Scale 3D Scanning Models. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:712-719 [Conf]
 88. Xiaoxu Han, James Cremer, Zhihong Wang, Jun Ni
  LRZB, a Hybrid Algorithm of Local Ray-Casting and Z-Buffering for Large Geometric Datasets. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:720-727 [Conf]
 89. Yu Lei, Zhongding Jiang, Deren Chen, Hujun Bao
  Image-Based Walkthrough over Internet on Mobile Devices. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:728-735 [Conf]
 90. Tae-Dong Lee, Seung-Hun Yoo, Chang-Sung Jeong
  Service-Oriented RunTime Infrastructure on Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:736-743 [Conf]
 91. Changqin Huang, Guanghua Song, Yao Zheng
  Quality-of-Service Driven Visual Scheduling in Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:744-752 [Conf]
 92. Yubo Tan, Yuxing Peng, Sikun Li, Fujie Chen
  AFEC: An Advanced FEC Algorithm for Video Transmission Control over the Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:753-760 [Conf]
 93. Yuxing Peng, Yongjun Zhang, Sikun Li
  Delayed State Consistency in Distributed Virtual Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:761-767 [Conf]
 94. Yuxin Mao, Zhaohui Wu, Huajun Chen
  Visual Semantic Query Construction in Dart Database Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:768-774 [Conf]
 95. Bin Chen, Nong Xiao, Bo Liu
  A Distributed Data Server in Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2004, pp:775-782 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002