The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

Grid and Cooperative Computing (gcc)
2004 (conf/gcc/2004)

 1. Ian T. Foster
  The Grid: Beyond the Hype. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1- [Conf]
 2. Jack Dongarra
  High Performance Computing Trends, Supercomputers, Clusters and Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:2- [Conf]
 3. Tony Hey
  e-Science and Web Services Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:3- [Conf]
 4. Charlie Catlett
  Making Grids Real: Standards and Sociology. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:4- [Conf]
 5. Greg Astfalk
  About Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:5- [Conf]
 6. Greg Rankich
  Many Faces of Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:6- [Conf]
 7. Karl Solchenbach
  From Science to Enterprise - Intel's Grid Activities. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:7- [Conf]
 8. Yang Zhang, Jiannong Cao, Sanglu Lu, Baoliu Ye, Li Xie
  A QoS-Enabled Services System Framework for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:8-16 [Conf]
 9. Yong Xie, Yong Meng Teo
  State Management Issues and Grid Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:17-25 [Conf]
 10. Yi Ren, Quanyuan Wu, Yan Jia, Jianbo Guan, Weihong Han
  Transactional Business Coordination and Failure Recovery for Web Services Composition. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:26-33 [Conf]
 11. Cheng Zhu, Zhong Liu, Wei Ming Zhang, Zhen-ning Xu, Dongsheng Yang
  Using Service Taxonomy to Facilitate Efficient Decentralized Grid Service Discovery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:34-41 [Conf]
 12. Yingwei Luo, Xinpeng Liu, Wenjun Wang, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu
  QoS Analysis on Web Service Based Spatial Integration. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:42-49 [Conf]
 13. Jian Cao, Jie Wang, Shen-sheng Zhang, Minglu Li, Kincho H. Law
  Engineering Process Coordination Based on a Service Event Notification Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:50-57 [Conf]
 14. Lingxia Liu, Quanyuan Wu, Bin Zhou
  A Fault-Tolerant Architecture for Grid System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:58-64 [Conf]
 15. Yan Yang, Shengqun Tang, Wentao Zhang, Lina Fang
  A Workflow Language for Grid Services in OGSI-Based Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:65-72 [Conf]
 16. Zhengwei Qi, Cheng Fu, Dongyu Shi, Jinyuan You, Minglu Li
  Membrane Calculus: A Formal Method for Grid Transactions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:73-80 [Conf]
 17. Yong-won Kwon, So-Hyun Ryu, Ju-Ho Choi, Chang-Sung Jeong
  Workflow-Based Approach to Efficient Programming and Reliable Execution of Grid Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:81-88 [Conf]
 18. Hao Liu, Yanbo Han, Gang Li, Cheng Zhang
  Achieving Context Sensitivity of Service-Oriented Applications with the Business-End Programming Language VINCA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:89-96 [Conf]
 19. Wenjun Wang, Xinpeng Liu, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu
  Mapping Business Workflows onto Network Services Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:97-104 [Conf]
 20. Wei Fu, Nong Xiao, Xicheng Lu
  GridDaenFS: A Virtual Distributed File System for Uniform Access Across Multi-domains. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:105-112 [Conf]
 21. Wei Wang, Binxing Fang, Hongli Zhang, Yuanzhe Yao
  Ad Hoc Debugging Environment for Grid Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:113-120 [Conf]
 22. Chang-Sun Shin, Young-Jee Chung, Su-Chong Joo
  Distributed Object Group Framework with Dynamic Reconfigurability of Distributed Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:121-128 [Conf]
 23. Liqiang Cao, Jie Qiu, Li Zha, Haiyan Yu, Wei Li, Yuzhong Sun
  Design and Implementation of Grid File Management System Hotfile. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:129-136 [Conf]
 24. Yin Li, Futai Zou, Fanyuan Ma, Minglu Li
  pXRepository: A Peer-to-Peer XML Repository for Web Service Discovery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:137-144 [Conf]
 25. Yingwei Luo, Xinpeng Liu, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu
  Design Open Sharing Framework for Spatial Information in Semantic Web. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:145-152 [Conf]
 26. Yuelong Wang, Wenjun Wang, Yingwei Luo, Xiaolin Wang, Zhuoqun Xu
  A Metadata Framework for Distributed Geo-spatial Databases in Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:153-160 [Conf]
 27. Bo Li, Sheng Ge, Tian-yu Wo, Dian-fu Ma
  Research and Implementation of Single Sign-On Mechanism for ASP Pattern. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:161-166 [Conf]
 28. Zhihui Du, Francis C. M. Lau, Cho-Li Wang, Wai-kin Lam, He Chuan, Xiaoge Wang, Yu Chen, Sanli Li
  Design of an OGSA-Based MetaService Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:167-174 [Conf]
 29. Maciej Bogdanski, Michal Kosiedowski, Cezary Mazurek, Maciej Stroinski
  Facilitating the Process of Enabling Applications Within Grid Portals. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:175-182 [Conf]
 30. Yueming Lu, Hui Li, Aibo Liu, Yuefeng Ji
  Towards a Distributed Modeling and Simulation Environment for Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:183-192 [Conf]
 31. Zhangxi Tan, Chuang Lin, Hao Yin, Ye Hong, Guangxi Zhu
  Approximate Performance Analysis of Web Services Flow Using Stochastic Petri Net. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:193-200 [Conf]
 32. Weizhe Zhang, Mingzeng Hu
  Complexity Analysis of Load Balance Problem for Synchronous Iterative Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:201-208 [Conf]
 33. Yanmin Zhu, Lijuan Xiao, Lionel M. Ni, Zhiwei Xu
  Incentive-Based P2P Scheduling in Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:209-216 [Conf]
 34. Ligang He, Stephen A. Jarvis, Daniel P. Spooner, Xinuo Chen, Graham R. Nudd
  Hybrid Performance-Oriented Scheduling of Moldable Jobs with QoS Demands in Multiclusters and Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:217-224 [Conf]
 35. Xiaolin Chen, Chang Yang, Sanglu Lu, Guihai Chen
  An Active Resource Management System for Computational Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:225-232 [Conf]
 36. Chunjiang Li, Nong Xiao, Xuejun Yang
  Predicting the Reliability of Resources in Computational Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:233-240 [Conf]
 37. Jianbing Xing, Chanle Wu, Muliu Tao, Libing Wu, Huyin Zhang
  Flexible Advance Reservation for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:241-248 [Conf]
 38. Yao Shi, Francis C. M. Lau, Zhihui Du, Rui-Chun Tang, Sanli Li
  Club Theory of the Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:249-260 [Conf]
 39. Li Liu, Jian Zhan, Lian Li
  A Runtime Scheduling Approach with Respect to Job Parallelism for Computational Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:261-268 [Conf]
 40. Chuliang Weng, Xinda Lu, Guangtao Xue, Qianni Deng, Minglu Li
  A Double Auction Mechanism for Resource Allocation on Grid Computing Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:269- [Conf]
 41. Xingwei Wang, Minghua Chen, Qiang Wang, Min Huang, Jiannong Cao
  Research on the Virtual Topology Design Methods in Grid-Computing-Supporting IP/DWDM-Based NGI. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:277-284 [Conf]
 42. Qingjiang Wang, Xiaolin Gui, Shouqi Zheng, Bing Xie
  De-centralized Job Scheduling on Computational Grids Using Distributed Backfilling. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:285-292 [Conf]
 43. Weizhong Qiang, Hai Jin, Xuanhua Shi, Deqing Zou
  A Novel VO-Based Access Control Model for Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:293-300 [Conf]
 44. Tianchi Ma, Lin Chen, Cho-Li Wang, Francis C. M. Lau
  G-PASS: Security Infrastructure for Grid Travelers. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:301-308 [Conf]
 45. Yang Xiang, Wanlei Zhou
  Protect Grids from DDoS Attacks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:309-316 [Conf]
 46. Bo Zhu, Tieyan Li, Huafei Zhu, Mohan S. Kankanhalli, Feng Bao, Robert H. Deng
  Trust Establishment in Large Scale Grid Settings. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:317-324 [Conf]
 47. Wu Liu, Jianping Wu, Hai-Xin Duan, Xing Li, Ping Ren
  XML Based X.509 Authorization in CERNET Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:325-332 [Conf]
 48. Do-Hoon Lee, Jung-Taek Seo, Jae-Cheol Ryou
  Alerts Correlation System to Enhance the Performance of the Network-Based Intrusion Detection System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:333-340 [Conf]
 49. Yuan Rao, Boqin Feng, Jincang Han
  Security Architecture for Web Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:341-347 [Conf]
 50. Guang Xiang, Ge Yu, Xiangli Qu, Xiaomei Dong, Lina Wang
  A Hybrid Machine Learning/Statistical Model of Grid Security. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:348-355 [Conf]
 51. Zhengyou Xia, Yichuan Jiang
  A Novel Grid Node-by-Node Security Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:356-363 [Conf]
 52. Dezhi Han, Changsheng Xie, Qiang Cao
  Research on Security of the United Storage Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:364-371 [Conf]
 53. Huajun Chen, Zhaohui Wu, Yuxing Mao
  Q3: A Semantic Query Language for Dart Database Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:372-380 [Conf]
 54. Hai Zhuge, Xiangfeng Luo
  Knowledge Map Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:381-388 [Conf]
 55. Xianghua Fu, Zhaofeng Ma, Boqin Feng
  Kernel-Based Semantic Text Categorization for Large Scale Web Information Organization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:389-396 [Conf]
 56. Yun-Yong Zhang, Zhi-Jiang Zhang, Fan Zhang, Yun-Jie Liu
  Mobile Computing Architecture in Next Generation Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:397-403 [Conf]
 57. Bin Wang, Zhuoqun Xu, Cheng Xu, Yanbin Yin, Wenkui Ding, Huashan Yu
  A Study of Gridifying Scientific Computing Legacy Codes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:404-412 [Conf]
 58. Wei Wu, Zhong Zhou, Shaofeng Wang, Qinping Zhao
  Aegis: A Simulation Grid Oriented to Large-Scale Distributed Simulation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:413-422 [Conf]
 59. Zhong Liu, Xing-Ming Zhou
  An Adaptive Data Objects Placement Algorithm for Non-uniform Capacities. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:423-430 [Conf]
 60. Hai Huang, Shaofeng Wang, Yan Zhang, Wei Wu
  Resource Discovery Mechanism for Large-Scale Distributed Simulation Oriented Data Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:431-439 [Conf]
 61. ZhiHui Lv, YiPing Zhong, Shiyong Zhang
  Research and Design on a Novel OGSA-Based Open Content Alliance Scheme. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:440-447 [Conf]
 62. Lei Cao, Minglu Li, Henry Rong, Joshua Huang
  An Ontology-Based Model for Grid Resource Publication and Discovery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:448-455 [Conf]
 63. Yun-Yong Zhang, Zhi-Jiang Zhang, Fan Zhang, Yun-Jie Li
  A New Overload Control Algorithm of NGN Service Gateway. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:456-463 [Conf]
 64. Zhiqun Deng, Zhicong Liu, Hong Luo, Guanzhong Dai, Xinjia Zhang, Dejun Mu, Hongji Tang
  Nodes' Organization Mechanisms on Campus Grid Services Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:464-471 [Conf]
 65. Zhigang Chen, Anfeng Liu, Guoping Long
  A Resource Organizing Protocol for Grid Based on Bounded Two-Level Broadcasting Technique. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:472-478 [Conf]
 66. Xiaofei Liao, Hai Jin
  Peer-Owl: An Adaptive Data Dissemination Scheme for Peer-to-Peer Streaming Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:479-486 [Conf]
 67. Qianbing Zheng, Yongwen Wang, Xicheng Lu
  WCBF: Efficient and High-Coverage Search Schema in Unstructured Peer-to-Peer Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:487-494 [Conf]
 68. Jun Ni, Tao He, Xiang Li, Shaowen Wang, Ge Wang
  EM Medical Image Reconstruction in a Peer-to-Peer Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:495-501 [Conf]
 69. Wanqing Tu, Weijia Jia
  End Host Multicast for Peer-to-Peer Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:502-510 [Conf]
 70. Haitao Dong, Weimin Zheng, Dongsheng Wang
  Janus: Build Gnutella-Like File Sharing System over Structured Overlay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:511-518 [Conf]
 71. Ming Li, Jinfeng Hu, Haitao Dong, Dongsheng Wang, Weimin Zheng
  Gemini: Probabilistic Routing Algorithm in Structured P2P Overlay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:519-526 [Conf]
 72. Lu Yan, Moisés Ferrer Serra, Guangcheng Niu, Xinrong Zhou, Kaisa Sere
  SkyMin: A Massive Peer-to-Peer Storage System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:527-534 [Conf]
 73. Jiannong Cao, Jingyang Zhou, Weiwei Zhu, Daoxu Chen, Jian Lu
  A Mobile Agent Enabled Approach for Distributed Deadlock Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:535-542 [Conf]
 74. Bin Xiao, Jiannong Cao, Edwin Hsing-Mean Sha
  Maintaining Comprehensive Resource Availability in P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:543-550 [Conf]
 75. Xuezheng Liu, Guangwen Yang, Ming Chen, Yongwei Wu
  Efficient Search Using Adaptive Metadata Spreading in Peer-to-Peer Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:551-558 [Conf]
 76. Weixiong Rao, Hui Song, Fanyuan Ma
  Querying XML Data over DHT System Using XPeer. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:559-566 [Conf]
 77. Hyungsoo Jung, Heon Young Yeom
  Efficient Lookup Using Proximity Caching for P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:567-574 [Conf]
 78. Heung-Nam Kim, Hyun-Jun Kim, GeunSik Jo
  Content-Based Document Recommendation in Collaborative Peer-to-Peer Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:575-582 [Conf]
 79. Tao Xue, Boqin Feng, Zhigang Zhang
  P2PENS: Content-Based Publish-Subscribe over Peer-to-Peer Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:583-590 [Conf]
 80. Min Li, Xiaobo Wu, Menglian Zhao, Hui Wang, Ping Li, Xiaolang Yan
  Joint Task Placement, Routing and Power Control for Low Power Mobile Grid Computing in Ad Hoc Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:591-600 [Conf]
 81. Huashan Yu, Zhuoqun Xu, Wenkui Ding
  Scheduling Legacy Applications with Domain Expertise for Autonomic Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:601-609 [Conf]
 82. Yue Zhao, Shuigeng Zhou, Aoying Zhou
  E-Mail Services on Hybrid P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:610-617 [Conf]
 83. Zupeng Li, Jianhua Huang, Xiubin Zhao
  Implementation of P2P Computing in Self-organizing Network Routing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:618-625 [Conf]
 84. Feng Hong, Minglu Li, Xinda Lu, Jiadi Yu, Yi Wang, Ying Li
  HP-Chord: A Peer-to-Peer Overlay to Achieve Better Routing Efficiency by Exploiting Heterogeneity and Proximity. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:626-633 [Conf]
 85. Yu Chen, Qionghai Dai
  MONSTER: A Media-on-Demand Servicing System Based on P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:634-641 [Conf]
 86. Yijie Wang, Sikun Li
  Research of Data-Partition-Based Replication Algorithm in Peer-to-Peer Distributed Storage System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:642-649 [Conf]
 87. Wei Shi, Shanping Li, Gang Peng, Tianchi Ma, Xin Lin
  Local Index Tree for Mobile Peer-to-Peer Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:650-656 [Conf]
 88. Fei Liu, Fanyuan Ma, Minglu Li, Linpeng Huang
  Distributed Information Retrieval Based on Hierarchical Semantic Overlay Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:657-664 [Conf]
 89. Baoliu Ye, Jingyang Zhou, Yang Zhang, Jiannong Cao, Daoxu Chen
  An Efficient Protocol for Peer-to-Peer File Sharing with Mutual Anonymity. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:665-670 [Conf]
 90. Ran Zheng, Hai Jin, Qin Zhang, Ying Li, Jian Chen
  IPGE: Image Processing Grid Environment Using Components and Workflow Techniques. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:671-678 [Conf]
 91. Stephen Pellicer, Yi Pan, Minyi Guo
  Distributed MD4 Password Hashing with Grid Computing Package BOINC. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:679-686 [Conf]
 92. Yang Zhang, Jingyang Zhou, Jiannong Cao, Sanglu Lu, Li Xie
  A Novel Admission Control Strategy with Layered Threshold for Grid-Based Multimedia Services Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:687-695 [Conf]
 93. Alastair C. Hume, Ashley D. Lloyd, Terence M. Sloan, Adam C. Carter
  Applying Grid Technologies to Distributed Data Mining. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:696-703 [Conf]
 94. Haifang Zhou, Xuejun Yang, Yu Tang, Xiangli Qu, Nong Xiao
  Research and Implementation of Grid-Enabled Parallel Algorithm of Geometric Correction in ChinaGrid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:704-711 [Conf]
 95. Mee Young Sung, Jong Hyuk Lee, Yong Il Lee, Yoon Sik Hong
  Mixed Usage of Wi-Fi and Bluetooth for Formulating an Efficient Mobile Conferencing Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:712-719 [Conf]
 96. Xiaowu Chen, Zhi Xu, Zhangsheng Pan, Xixi Luo, Hongchang Lin, Yingchun Huang, Haifeng Ou
  UDMGrid: A Grid Application for University Digital Museums. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:720-728 [Conf]
 97. Baoyi Wang, Shaomin Zhang
  The Research on Role-Based Access Control Mechanism for Workflow Management System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:729-736 [Conf]
 98. Sheng-sheng Wang, Da-you Liu
  Spatial Query Preprocessing in Distributed GIS. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:737-744 [Conf]
 99. Hong Liu, Xinhua Lin, Yang Qi, Xinda Lu, Minglu Li
  Aero-crafts Aerodynamic Simulation and Optimization by Using "CFD-Grid" Based on Service Domain. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:745-752 [Conf]
 100. Li Xu, Bao-yu Zheng
  Power Management Based Grid Routing Protocol for IEEE 802.11 Based MANET. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:753-760 [Conf]
 101. Yong Meng Teo, Ying Chen, Xianbing Wang
  On Grid Programming and MATLAB*G. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:761-768 [Conf]
 102. Xueguang Chen, Jiayu Chi, Lin Sun, Xiang Ao
  A Study on the Model of Open Decision Support System Based on Agent Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:769-776 [Conf]
 103. Nova Ahmed, Yi Pan, Art Vandenberg
  Memory Efficient Pair-Wise Genome Alignment Algorithm - A Small-Scale Application with Grid Potential. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:777-782 [Conf]
 104. Pingpeng Yuan, Hai Jin, Li Qi, Shicai Li
  Research on an MOM-Based Service Flow Management System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:783-786 [Conf]
 105. Xuanhua Shi, Hai Jin, Weizhong Qiang, Deqing Zou
  Reliability Analysis for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:787-790 [Conf]
 106. Chong Wang, Yafei Dai, Hua Han, Xiaoming Li
  Experiences Deploying Peer-to-Peer Network for a Distributed File System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:791-794 [Conf]
 107. Dong Li, Linpeng Huang, Minglu Li
  LFC-K Cache Replacement Algorithm for Grid Index Information Service (GIIS). [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:795-798 [Conf]
 108. Shudong Chen, Wenju Zhang, Fanyuan Ma, Jianhua Shen, Minglu Li
  The Design of a Grid Computing System for Drug Discovery and Design. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:799-802 [Conf]
 109. Chao Peng, Hong Shen
  A Storage-Aware Scheduling Scheme for VOD (Short Version). [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:803-806 [Conf]
 110. Futai Zou, Yin Li, Liang Zhang, Fanyuan Ma, Minglu Li
  A Novel Approach for Constructing Small World in Structured P2P Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:807-810 [Conf]
 111. Moon J. Kim, Dikran S. Meliksetian
  Design of a Grid Computing Infrastructure Based on Mainframes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:811-814 [Conf]
 112. Fei Wu, Kam-Wing Ng
  SHDC: A Framework to Schedule Loosely Coupled Applications on Service Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:815-818 [Conf]
 113. Dong Su Nam, Eung Ki Park, Sangjin Jeong, Byungsang Kim, Chan-Hyun Youn
  Tree-Based Replica Location Scheme (TRLS) for Data Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:819-822 [Conf]
 114. Weiping Wang, Jianzhong Li, Xu Wang, DongDong Zhang, Longjiang Guo
  Evaluating Stream and Disk Join in Continuous Queries. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:823-826 [Conf]
 115. Bangyong Liang, Jie Tang, Juan-Zi Li, Kehong Wang
  Keyword Extraction Based Peer Clustering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:827-830 [Conf]
 116. Feng Yan, Shouyi Zhan
  A Peer-to-Peer Approach with Semantic Locality to Service Discovery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:831-834 [Conf]
 117. Jian-Xue Chen, Fei Liu
  Implicit Knowledge Sharing with Peer Group Autonomic Behavior. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:835-838 [Conf]
 118. Bei Shui Liao, Ji Gao, Jun Hu, Jiu Jun Chen
  A Model of Agent-Enabling Autonomic Grid Service System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:839-842 [Conf]
 119. Yu Chen, Qionghai Dai
  MoDast: A MoD System Based on P2P Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:843-846 [Conf]
 120. Feng Yang, Shouyi Zhan, Fouxiang Shen
  Maintaining and Self-recovering Global State in a Super-peer Overlay for Service Discovery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:847-850 [Conf]
 121. Hao Ding
  Towards the Metadata Integration Issues in Peer-to-Peer Based Digital Libraries. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:851-854 [Conf]
 122. Ping Ai, Zhi-Jing Wang, Ying-Chi Mao
  Service-Oriented Architecture of Specific Domain Data Center. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:855-858 [Conf]
 123. Chunkyun Youn, Ilyong Chung
  Extension of SNMP Function for Improvement of Network Performance. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:859-862 [Conf]
 124. Bing Xie, Xiaolin Gui, Yinan Li, Depei Qian
  A New Grid Security Framework with Dynamic Access Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:863-866 [Conf]
 125. Feng Li, Junzhou Luo, Yinying Yang, Ye Zhu, Teng Ma
  A Dynamic Grid Authorization Mechanism with Result Feedback. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:867-870 [Conf]
 126. Chiu-Man Yu, Kam-Wing Ng
  A Dynamic Management Framework for Security Policies in Open Grid Computing Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:871-874 [Conf]
 127. Qinghua Zheng, Hui Li, Yun Xiao
  A Classified Method Based on Support Vector Machine for Grid Computing Intrusion Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:875-878 [Conf]
 128. Feng Zhao, Qing-Hua Li, Yan-Bin Zhao
  Real Time Approaches for Time-Series Mining-Based IDS. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:879-882 [Conf]
 129. Hong-Wei Sun, Kwok-Yan Lam, Siu Leung Chung, Ming Gu, Jia-Guang Sun
  Anomaly Detection in Grid Computing Based on Vector Quantization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:883-886 [Conf]
 130. Woodas W. K. Lai, Kam-Wing Ng, Michael R. Lyu
  Integrating Trust in Grid Computing Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:887-890 [Conf]
 131. Taeshik Shon, Jung-Taek Seo, Jongsub Moon
  Simple Key Agreement and Its Efficiency Analysis for Grid Computing Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:891-894 [Conf]
 132. Ye Du, Huiqiang Wang, Yonggang Pang
  IADIDF: A Framework for Intrusion Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:895-898 [Conf]
 133. Yong Woo Lee
  Seoul Grid Portal: A Grid Resource Management System for Seoul Grid Testbed. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:899-902 [Conf]
 134. Yuanzhe Yao, Binxing Fang, Hongli Zhang, Wei Wang
  PGMS: A P2P-Based Grid Monitoring System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:903-906 [Conf]
 135. Xiaolin Gui, Yinan Li, Wenqiang Gong
  Implementing the Resource Monitoring Services in Grid Environment Using Sensors. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:907-910 [Conf]
 136. Roy S. C. Ho, K. K. Yin, David C. M. Lee, Daniel H. F. Hung, Cho-Li Wang, Francis C. M. Lau
  InstantGrid: A Framework for On-Demand Grid Point Construction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:911-914 [Conf]
 137. Jong Sik Lee
  Scalable Data Management Modeling and Framework for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:915-918 [Conf]
 138. KyungWoo Kang, Gyun Woo
  A Resource Selection Scheme for Grid Computing System META. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:919-922 [Conf]
 139. YunHee Kang
  An Extended OGSA Based Service Data Aggregator by Using Notification Mechanism. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:923-926 [Conf]
 140. Yuexuan Wang, Lianchen Liu, Cheng Wu, Wancheng Ni
  Research on Equipment Resource Scheduling in Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:927-930 [Conf]
 141. Chao-Tung Yang, Chuan-Lin Lai, Po-Chi Shih, Kuan-Ching Li
  A Resource Broker for Computing Nodes Selection in Grid Computing Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:931-934 [Conf]
 142. Choong-Hyun Sun, Byoung-Jin Kim, Gwan-Su Yi, Hyoungwoo Park
  A Model of Problem Solving Environment for Integrated Bioinformatics Solution on Grid by Using Condor. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:935-938 [Conf]
 143. S. Roberto Amendolia, Florida Estrella, Mohammad Waseem Hassan, Tamas Hauer, David Manset, Richard McClatchey, Dmitri Rogulin, Tony Solomonides
  MammoGrid: A Service Oriented Architecture Based Medical Grid Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:939-942 [Conf]
 144. Jin-Sung Park, So-Hyun Ryu, Yong-won Kwon, Chang-Sung Jeong
  Interactive Visualization Pipeline Architecture Using Work-Flow Management System on Grid for CFD Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:943-946 [Conf]
 145. Naveed Ahmad, Arshad Ali, Ashiq Anjum, Tahir Azim, Julian J. Bunn, Ali Hassan, Ahsan Ikram, Frank van Lingen, Richard McClatchey, Harvey B. Newman, Conrad Steenberg, Michael Thomas, Ian Willers
  Distributed Analysis and Load Balancing System for Grid Enabled Analysis on Hand-Held Devices Using Multi-agents Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:947-950 [Conf]
 146. Jian-Wei Liu, Jia-Jin Le
  WSRF-Based Computing Framework of Distributed Data Stream Queries. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:951-954 [Conf]
 147. Young-Hoon Yu, Jason J. Jung, Kyoung-Sin Noh, GeunSik Jo
  Mobile Q&A Agent System Based on the Semantic Web in Wireless Internet. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:955-958 [Conf]
 148. Hai Wan, Xiao-Wei Hao, Tao Zhang, Lei Li
  Semantic Caching Services for Data Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:959-962 [Conf]
 149. Shaomin Zhang, Baoyi Wang
  Managing Access in Extended Enterprise Networks Web Service-Based. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:963-966 [Conf]
 150. Seong-Whan Kim, Shan Suthaharan
  Perceptually Tuned Packet Scheduler for Video Streaming for DAB Based Access GRID. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:967-970 [Conf]
 151. Supratip Ghose, Jin-Guk Jung, GeunSik Jo
  Collaborative Detection of Spam in Peer-to-Peer Paradigm Based on Multi-agent Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:971-974 [Conf]
 152. Kyungkoo Jun, Seokhoon Kang
  Adaptive and Distributed Fault Monitoring of Grid by Mobile Agents. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:975-978 [Conf]
 153. Yu Hua, Chanle Wu, Jianbing Xing
  Grid QoS Infrastructure: Advance Resource Reservation in Optical Burst Switching Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:979-982 [Conf]
 154. Jeong Woo Jo, Jin Suk Kim
  A Scheduling Algorithm with Co-allocation Scheme for Grid Computing Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:983-986 [Conf]
 155. Yang Yu, Yong Tang, Na Tang, Xiao-ping Ye, Lu Liang
  A Meta-model of Temporal Workflow and Its Formalization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:987-992 [Conf]
 156. Hong-jun Zhang, Qing-Hua Li, Wei Zhang
  Commitment in Cooperative Problem Solving. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:993-996 [Conf]
 157. Min Yang, Zunping Cheng, Ning Shang, Mi Zhang, Min Li, Jing Dai, Wei Wang, Dilin Mao, Chuanshan Gao
  iOmS: An Agent-Based P2P Framework for Ubiquitous Workflow. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:997-1000 [Conf]
 158. Ling Chen, Weihua Ju, Gencai Chen
  MobiMessenger: An Instant Messenger System Based on Mobile Ad-Hoc Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1001-1004 [Conf]
 159. Jinjun Chen, Yun Yang
  Temporal Dependency for Dynamic Verification of Temporal Constraints in Workflow Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1005-1008 [Conf]
 160. Feilong Tang, Minglu Li
  Integrating Grid Services for Enterprise Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1009-1012 [Conf]
 161. Xi Wang, Xu Liu, Xiaoge Wang, Yu Chen
  A Middleware Based Mobile Scientific Computing System - MobileLab. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1013-1016 [Conf]
 162. Gulisong Nasierding, Yang Xiang, Honghua Dai
  Towards Extended Machine Translation Model for Next Generation World Wide Web. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC, 2004, pp:1017-1020 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002