The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

Grid and Cooperative Computing (gcc)
2006 (conf/gcc/2006w)


 1. Program Committee Members. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:- [Conf]

 2. Message from the Program Co-Chairs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:- [Conf]

 3. Message from the General Co-Chairs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:- [Conf]

 4. Conference Committee. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:- [Conf]
 5. Wenju Zhang, Xuefeng Du, Fanyuan Ma, Jun Zhang, Jianhua Shen
  DDGrid: Harness the Full Power of Supercomputing Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:1-4 [Conf]
 6. Wei Fu, Qian Huang
  GridEye: A Service-oriented Grid Monitoring System with Improved Forecasting Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:5-12 [Conf]
 7. Yuanfang Wang, Hongren Zhou, Zhongliang Jing, Lihong Xiang, Weijie Cai
  The Exploration of Urban Gridded Management in E-government. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:13-19 [Conf]
 8. Xiangang Zhao, Bai Wang, Nan Du, Congyun Zhao, Liutong Xu
  Qos-based Algorithm for Job Allocation and Scheduling in Data Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:20-26 [Conf]
 9. Weidong Li, Gaishan Zhao, Hailiang Wei, Xianghui Xie, Yujing Wang, Huiqing Zhou
  Application of Grid Computing in Petroleum Exploration. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:27-34 [Conf]
 10. Guofu Feng, Yinfeng Wang, Hua Guo, Xiaoshe Dong
  Research on Software License Manager and Sharing System in Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:35-38 [Conf]
 11. Daoying Huang, Jianyong Li, Jianchun Li, Chengren Liang, Jie Zhang, Xiancen Gao
  MultiHave: The Extension of Peer Protocol in BitTorrent System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:39-43 [Conf]
 12. Xingwei Wang, Jinghong Liu, Wei Ren, Min Huang, Nan Gao
  A Job Assignment Method Based on Auction Model and Genetic Algorithm for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:44-48 [Conf]
 13. Xiaoyong Du, He Hu, Man Li, Wenjuan Wu, Guo Qin
  An Economic Semantic Web Platform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:49-53 [Conf]
 14. Xingshe Zhou, Zhengxiong Hou, Yunlan Wang, Qiu-rang Liu, Tao Wang
  Campus Computational Grid oriented Resource Optimizing Management. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:54-57 [Conf]
 15. Jinyu Zhang, Xiaoming Li
  The New Architecture of Realcourse. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:58-62 [Conf]
 16. Xiaoshe Dong, Yinfeng Wang, Zhongsheng Qin, Fang Zheng
  Research on an Automatic Deployment Mechanism of Monitor Service in Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:63-70 [Conf]
 17. Muzhou Xiong, Hai Jin, Song Wu
  FDSSS: An Efficient Metadata Management Scheme in Large Scale Data Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:71-77 [Conf]
 18. Xiaowu Chen, Haifeng Ou, Xixi Luo, Mingji Chen, Yi Zhang, Ke Hao, Shuang Mi
  The Progress of University Digital Museum Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:78-85 [Conf]
 19. Yongwei Wu, Likun Liu, Weimin Zheng, Feng He
  On Interoperability: The Execution Management Perspective Based on ChinaGrid Support Platform*. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:86-93 [Conf]
 20. Jianjin Jiang, Guangwen Yang, Yongwei Wu, Wusheng Zhang, Dingxing Wang
  Hierarchical Replica Location Service Based on Hybrid Overlay Platform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:94-101 [Conf]
 21. Jianwei Niu, Zhe Chen, Guangwei Zhang
  Towards A Subjective Trust Model with Uncertainty for Open Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:102-19 [Conf]
 22. Weidong Gu, Wei Wei
  Automatic Community Discovery in Peer-to-Peer Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:110-116 [Conf]
 23. Junsheng Chang, Huaimin Wang, Yin Gang
  A Dynamic Trust Metric for P2P Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:117-120 [Conf]
 24. Yan Ma, Xiao-zhen Zhang, Xiao-mei Liang, Zi-jun Wang
  Study of the Collection of Network Performance and Algorithms Based on Active Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:121-124 [Conf]
 25. Bonan Min, Mingzhong Xiao, Qinyuan Feng, Jiacong Wang, Jing Jiang
  A simple, universal and scalable approach to migrate applications to hybrid network using ALG. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:125-128 [Conf]
 26. Kai Chen, Qianni Deng
  Legitimate Peer-to-Peer Content Distribution Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:129-132 [Conf]
 27. Jia Yang, Hao Ma, Weijia Song, Jian Cui, Changling Zhou
  Crawling the eDonkey Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:133-136 [Conf]
 28. Yu Peng, Mao Yang, Yafei Dai
  Analyze the Impact of User Search Behavior on DHT-based P2P File Sharing System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:137-142 [Conf]
 29. Ming Zeng, Hongliang Yu, Feng Yang, Weimin Zheng
  Dynamically Optimize Multicast Tree Structure. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:143-150 [Conf]
 30. Yang Chen, Beixing Deng, Xing Li
  Rainbow: A Locality-aware Peer-to-Peer Overlay Multicast System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:151-155 [Conf]
 31. Jiacong Wang, Mingzhong Xiao, Jing Jiang, Bonan Min
  i-DBF: an Improved Bloom Filter Representation Method on Dynamic Set. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:156-162 [Conf]
 32. Weidong Fang, Shoubin Dong
  Addressing Interest Diversity in P2P Based Collaborative Spam Filtering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:163-169 [Conf]
 33. Xiao-hui Shi, Yang Chen, Beixing Deng, Xing Li
  Network Distance Prediction based on Network Coordinate System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:170-175 [Conf]
 34. Quanhao Lin, Ruonan Rao, Minglu Li
  DWSDM: A Web Services Discovery Mechanism Based on a Distributed Hash Table. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:176-180 [Conf]
 35. Yang Xiang, Zhongwen Li, Hong Chen
  Optimizing Adaptive Checkpointing Schemes for Grid Workflow Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:181-188 [Conf]
 36. Zhichun Xiao, Craig W. Thompson, Wing Ning Li
  Data Processing Workflow Automation in Grid Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:189-195 [Conf]
 37. Jianxun Liu, Chunjie Zhou, Mingdong Tang
  Research on the Workday Time Management Model for Workflows in Business Service Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:196-203 [Conf]
 38. Asbjørn Rygg, Paul Roe, On Wong
  GPFlow: An Intuitive Environment for Web Based Scientific Workflow. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:204-211 [Conf]
 39. Lizhe Wang, Marcel Kunze
  On the Design of Virtual Environment Based Workflow System for Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:212-218 [Conf]
 40. Yonghwan Lee, Sung-Min Kim, Dugki Min
  A Hybrid Service-based Orchestration System for Composition of Legacy Services. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:219-226 [Conf]
 41. Jinjun Chen, Yun Yang
  Assigning Local Fixed-time Constraints in Grid Workflow Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:227-234 [Conf]
 42. Teng Zhang, Yang Yu, Zejian Lin, Yiyu Tang, Weibin Zhang
  Research on Dynamic Task Assignment in Grid Workflow System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:235-242 [Conf]
 43. Dong Yang, Lixin Tong, Hongwei Wu
  Specifying Reasoning Processes of a KBS Using Process Modeling Approaches. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:243-250 [Conf]
 44. Annalisa Terracina, Stefano Beco, Tom Kirkham, Julian R. Gallop, Ian J. Johnson, Damian Mac Randal, Brian Ritchie
  Orchestration and Workflow in a mobile Grid environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:251-258 [Conf]
 45. Ivona Brandic, Sabri Pllana, Siegfried Benkner
  Amadeus: A Holistic Service-oriented Environment for Grid Workflows. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:259-266 [Conf]
 46. Xiping Liu, Wan-Chun Dou, Shaokun Fan, Shijie Cai
  The Problem-Based Scientific Workflow Design and Performance in Grid Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:267-274 [Conf]
 47. Shaohua Zhang, Jinlei Jiang, Meilin Shi, Xiaomin Zhao
  Pattern-Oriented Planning Approach for Grid Workflow Generation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:275-281 [Conf]
 48. Jianting Zhang
  Ontology-Driven Composition and Validation of Scientific Grid Workflows in Kepler: a Case Study of Hyperspectral Image Processing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:282-289 [Conf]
 49. Helmut Wanek, Erich Schikuta
  Using Blackboards to Optimize Grid Workflows with Respect to Quality Constraints. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:290-295 [Conf]
 50. Dominik Kuropka, Gottfried Vossen, Mathias Weske
  Workflows in Computation Grids. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:296-301 [Conf]
 51. Yuanzhuo Wang, Chuang Lin, Yang Yang, Yang Qu
  Grid Service Workflow Models and Their Equivalent Simplification Methods. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:302-307 [Conf]
 52. Wei Tan, Yushun Fan
  Decentralized Workflow Execution for Virtual Enterprises in Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:308-314 [Conf]
 53. Lei Li, Huaimin Wang, Dian-xi Shi, Hui Liu
  An Efficient Optimistic Atomic Broadcast Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:315-320 [Conf]
 54. Zhi Wang, Qi Chen, Chuanshan Gao
  Implementing Grid Computing over Mobile Ad-Hoc Networks based on Mobile Agent. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:321-326 [Conf]
 55. Ke Shi
  A Component Based Design Tool for Networked Embedded Software Supporting Non-Functional Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:327-334 [Conf]
 56. Ling Zhang, Jianping Yin, Yu-bin Zhan
  An Anonymous Digital Cash and Fair Payment Protocol Utilizing Smart Card in Mobile Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:335-340 [Conf]
 57. Guofu Feng, Chunhong Li, Qing Gu, Sanglu Lu, Daoxu Chen
  SWS: Small World Based Search in Structured Peer-to-Peer Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:341-348 [Conf]
 58. Chuang Ma, Dao Zhou, Yanhong Zhou
  Feature Mining and Integration for Improving the Prediction Accuracy of Translation Initiation Sites in Eukaryotic mRNAs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:349-356 [Conf]
 59. Dong He, Dao Zhou, Yanhong Zhou
  Identifying synergistic transcriptional factors involved in the yeast cell cycle using Microarray and ChIP-chip data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:357-360 [Conf]
 60. Fakai Lu, Huashan Yu, Zhuoqun Xu, Wenkui Ding
  A Study of Wrapping Biologic Application to Grid Service. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:361-366 [Conf]
 61. Kyu Cheol Cho, Yong Beom Ma, Jong Sik Lee
  Design of Computational Grid-based Intelligence ART1 Classification System for Bioinformatics Applications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:367-370 [Conf]
 62. Yanliang Ren, Qingye Zhang, Jian Wan, Xiangcheng Huang, Peng Xie, Guangfu Yang
  Implementation of CCNUGrid-Based Drug Virtual Screening Applications Using Workflow Techniques. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:371-374 [Conf]
 63. Guoshi Xu, Yin Luo, Huashan Yu, Zhuoqun Xu
  Study on Bioinformatics Grid Application and its Supporting Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:375-380 [Conf]
 64. Gang Chen, Yongwei Wu, Weimin Zheng
  UGE4B: An Universal Grid Environment for Bioinformatics Research. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:381-388 [Conf]
 65. Feng Lu, Ji Zhang, Yanhong Zhou
  A Computational Framework and Browser for Supporting Automatic Genome Annotation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:389-396 [Conf]
 66. Xiaoyong Fang, Zhigang Luo, Zhenghua Wang, Fan Ding
  Large-Scale DNA Sequence Assembly by Using Computing Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:397-400 [Conf]
 67. Jia Liu, Yongwei Wu, Weimin Zheng
  Grid Enabled Data Integration Framework for Bioinformatics Research. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:401-406 [Conf]
 68. Huan Chen, Rongfeng Tang, Yi Zhao, Jin Xiong, Jie Ma, Ninghui Sun
  Research on Key Technologies of Load Balancing for NFS Server with Multiple Network Paths. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:407-411 [Conf]
 69. Yifeng Luo, Jiwu Shu, Bing Yu, Dong-chan Wen
  A Cache System Hosted on the iSCSI Target in an IP SAN. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:412-418 [Conf]
 70. Tao Cai, Shiguang Ju, JunJie Zhao, Wei Zhong
  Self-certifying Object-based Network Storage. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:419-423 [Conf]
 71. Yang Yin, Zhenjun Liu, ShuQing Yang, Shuo Feng, ZhiYong Su, Huan Zhang, Lu Xu
  VSVM-enhanced: a Volume Manager Based on the EVMS Framework. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:424-431 [Conf]
 72. Jinghao Li, Yuebin Bai, Haixing Ji, Jihong Ma, Yong Tian, Depei Qian
  POWER: Planning and Deployment Platform for Wireless Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:432-436 [Conf]
 73. Lei Xie, Hongsong Zhu, Yongjun Xu, Yuefei Zhu
  A Tamper-resistance Key Pre-distribution Scheme for Wireless Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:437-443 [Conf]
 74. Yantao Pan, Qiang Jian, Zexin Lu, Wei Peng
  Traffic Management Optimization on Power-Controllable Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:444-451 [Conf]
 75. Limin Sun, Yuyan Sun, Jian Shu, Qingwei He
  MotePlat: A Monitoring and Control Platform for Wireless Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:452-458 [Conf]
 76. Min Yin, Jian Shu, Linlan Liu, Hengfeng Zhang
  The Influence of Beacon on DV-hop in Wireless Sensor Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:459-462 [Conf]
 77. Lei Zhang, Zhi Wang
  Integration of RFID into Wireless Sensor Networks: Architectures, Opportunities and Challenging Problems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:463-469 [Conf]
 78. In Kee Kim, Yong Beom Ma, Jong Sik Lee
  Adaptive Quantization-based Communication Data Management for High-Performance Geo-computation in Grid Computing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:470-476 [Conf]
 79. Jianqin Wang, Yong Xue, Yi Xie, Dingsheng Liu, Ruizhi Sun, Lu Yang, Ying Ding, Ya OuYang, Guangli Liu, YunLing Liu, Li Kang, Xinrong Cheng
  Study on Remotely Sensed Data Access and Integration Grid-enabled Middleware. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:477-481 [Conf]
 80. Yan Ma, Guoqing Li, Jian Wang, Dingsheng Liu
  The Performance Comparison and Evaluation of Parallel Platforms based on Throughput Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:482-486 [Conf]
 81. Huang ZhenChun, Li GuoQing
  An SOA based On-Demand Computation Framework for Spatial Information Processing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:487-490 [Conf]
 82. Song Wu, Hai Jin, Kang He, Zongwei Luo
  A Data Transfer Scheme of Grid Workflow Based on Weighted Directed Graph. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:491-495 [Conf]
 83. Kaijun Ren, Nong Xiao, Junqiang Song, Tao Chen, Weimin Zhang
  A Model for Semantic Annotation and Publication of Meteorology Grid Services in SMGA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:496-503 [Conf]
 84. Guangchang Ye, Ruonan Rao, Minglu Li
  A Multiobjective Resources Scheduling Approach Based on Genetic Algorithms in Grid Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:504-509 [Conf]
 85. Hailong Sun, Wantao Liu, Tianyu Wo, Chunming Hu
  CROWN Node Server: An Enhanced Grid Service Container Based on GT4 WSRF Core. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:510-517 [Conf]
 86. Helen Xiang, Mark Baker, Robert Nichol
  Experiences Mirroring and Distributing the Sloan Digital Sky Survey. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:518-521 [Conf]
 87. Likun Liu, Yongwei Wu, Guangwen Yang, Ruyue Ma, Feng He
  General Running Service: An Execution Framework for Executing Legacy Program on Grid. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:522-529 [Conf]
 88. Feng He, Yongwei Wu, Guangwen Yang, Sikan Chen, Likun Liu
  Grid Programming Environment over ChinaGrid Support Platform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:530-535 [Conf]
 89. Xiaolin Li, Wenlong Huang, Bo Yan
  Vega Information Grid: A Suite of Toolkit for Building Information Sharing Scenario. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:536-542 [Conf]
 90. Haiyan Zhu, Yongqiang Zou, Li Zha
  VegaBench: A Benchmark Tool for Grid System Software. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:543-548 [Conf]
 91. ZhiHui Lv, Jie Wu, Weiming Fu, YiPing Zhong
  A Novel WSDM-based Content Service Status Monitoring Scheme in Content Federation Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:549-556 [Conf]
 92. Aizhong Lin, Erik Vullings, James Dalziel
  A Trust-based Access Control Model for Virtual Organizations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:557-564 [Conf]
 93. Xiao Dong Wang, Xiaobo Yang, Rob Allan
  Flexible Grid Portlets to Access Multi Globus Toolkits. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:565-570 [Conf]
 94. Yanli Cai, Jian Cao, Minglu Li, Lei Chen
  Portlet-based Portal Design for Grid Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:571-575 [Conf]
 95. Xiaobo Yang, Xiao Dong Wang, Rob Allan, Matthew Dovey, Mark Baker, Rob Crouchley, Adrian Fish, Miguel Gonzalez, Ties van Ark
  Integration of Existing Grid Tools in Sakai VRE. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:576-582 [Conf]
 96. Yong Zhang, Chunxiao Xing, Yong Li, Jiawei Cao
  DCRP: Digital Collaborative R&D Platform for TNList. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  GCC Workshops, 2006, pp:583-590 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002