The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

International Conference on Natural Computation (icnc)
2005 (conf/icnc/2005-1)

 1. Min Huang, Baotong Cui
  A Novel Learning Algorithm for Wavelet Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1-7 [Conf]
 2. Ye Zhang, Yiqiang Wu, Wenquan Zhang, Yi Zheng
  Using Unscented Kalman Filter for Training the Minimal Resource Allocation Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:8-14 [Conf]
 3. Daqi Zhu, Min Kong, YonQing Yang
  The Improved CMAC Model and Learning Result Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:15-24 [Conf]
 4. Yang Hui-zhong, Shao Xin-guang, Ding Feng
  A New Smooth Support Vector Regression Based on epsilon-Insensitive Logistic Loss Function. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:25-32 [Conf]
 5. Mozhiwen, Feng Jun, Qiu Yazhu, Shu Lan
  Neural Network Classifier Based on the Features of Multi-lead ECG. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:33-43 [Conf]
 6. Xiaolong Deng, Jianying Xie, Weizhong Guo, Jun Liu
  A New Learning Algorithm for Diagonal Recurrent Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:44-50 [Conf]
 7. Xiangjun Wen, Xiaoming Xu, Yunze Cai
  Study of On-line Weighted Least Squares Support Vector Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:51-60 [Conf]
 8. Huaguang Zhang, Zhanshan Wang
  Globally Exponential Stability Analysis and Estimation of the Exponential Convergence Rate for Neural Networks with Multiple Time Varying Delays. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:61-70 [Conf]
 9. Jigang Wang, Predrag Neskovic, Leon N. Cooper
  Locally Determining the Number of Neighbors in the k-Nearest Neighbor Rule Based on Statistical Confidence. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:71-80 [Conf]
 10. Qiang Lv, Jinshou Yu
  Fuzzy Self-Organizing Map Neural Network Using Kernel PCA and the Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:81-90 [Conf]
 11. Chunkai K. Zhang, Hong Hu
  An Evolved Recurrent Neural Network and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:91-100 [Conf]
 12. Jian Xiao, Zongtan Zhou, Dewen Hu, Junsong Yin, Shuang Chen
  Self-organized Locally Linear Embedding for Nonlinear Dimensionality Reduction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:101-109 [Conf]
 13. Bülent Bolat, Tülay Yildirim
  Active Learning for Probabilistic Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:110-118 [Conf]
 14. Hongkai Ding, Yunshi Xiao, Jiguang Yue
  Adaptive Training of Radial Basis Function Networks Using Particle Swarm Optimization Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:119-128 [Conf]
 15. Joseph P. Herbert, JingTao Yao
  A Game-Theoretic Approach to Competitive Learning in Self-Organizing Maps. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:129-138 [Conf]
 16. Weijin Jiang, Yusheng Xu, Yuhui Xu
  A Novel Intrusions Detection Method Based on HMM Embedded Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:139-148 [Conf]
 17. Yong Liu
  Generate Different Neural Networks by Negative Correlation Learning. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:149-156 [Conf]
 18. Songyot Sureerattanan, Nidapan Sureerattanan
  New Training Method and Optimal Structure of Backpropagation Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:157-166 [Conf]
 19. Dingsheng Luo, Xinhao Wang, Xihong Wu, Huisheng Chi
  Learning Outliers to Refine a Corpus for Chinese Webpage Categorization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:167-178 [Conf]
 20. Zheng Rong Yang, Natasha Young
  Bio-kernel Self-organizing Map for HIV Drug Resistance Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:179-186 [Conf]
 21. Xiaoguang He, Jie Tian, Xin Yang
  A New Learning Algorithm Based on Lever Principle. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:187-198 [Conf]
 22. L. Yuan, Enfang. Sang, Wenwu Wang, Jonathon A. Chambers
  An Effective Method to Improve Convergence for Sequential Blind Source Separation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:199-208 [Conf]
 23. Guiyu Feng, Dewen Hu, Ming Li, Zongtan Zhou
  A Novel LDA Approach for High-Dimensional Data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:209-212 [Conf]
 24. Bo Yang, Yadong Wang, Xiaohong Su
  Research and Design of Distributed Neural Networks with Chip Training Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:213-216 [Conf]
 25. Zhixia Yang, Nong Wang, Ling Jing
  Support Vector Regression with Smoothing Property. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:217-220 [Conf]
 26. Haoran Zhang, Xiaodong Wang, Changjiang Zhang, Xiuling Xu
  A Fast SMO Training Algorithm for Support Vector Regression. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:221-224 [Conf]
 27. Xiyang Yang, Fusheng Yu
  Rival Penalized Fuzzy Competitive Learning Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:225-228 [Conf]
 28. Min Shi, Shengli Xie
  A New Predictive Vector Quantization Method Using a Smaller Codebook. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:229-236 [Conf]
 29. Kwang-Baek Kim, Dong-Un Lee, Kwee-Bo Sim
  Performance Improvement of Fuzzy RBF Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:237-244 [Conf]
 30. Tianping Chen
  Universal Approach to Study Delayed Dynamical Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:245-253 [Conf]
 31. Liu Jie, Lu Jun-an
  Long-Range Connections Based Small-World Network and Its Synchronizability. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:254-263 [Conf]
 32. Shoujue Wang, Chen Xu, Qin Hong, Li Weijun, Bian Yi
  Double Synaptic Weight Neuron Theory and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:264-272 [Conf]
 33. Huidang Zhang, Yuyao He
  Comparative Study of Chaotic Neural Networks with Different Models of Chaotic Noise. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:273-282 [Conf]
 34. Michiharu Maeda, Masaya Suenaga, Hiromi Miyajima
  A Learning Model in Qubit Neuron According to Quantum Circuit. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:283-292 [Conf]
 35. Jing Li, Bao-Liang Lu, Michinori Ichikawa
  An Algorithm for Pruning Redundant Modules in Min-Max Modular Network with GZC Function. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:293-302 [Conf]
 36. Hai Zhao, Bao-Liang Lu
  A General Procedure for Combining Binary Classifiers and Its Performance Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:303-312 [Conf]
 37. Naohiro Fukumura, Keitaro Wakaki, Yoji Uno
  A Modular Structure of Auto-encoder for the Integration of Different Kinds of Information. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:313-321 [Conf]
 38. Jian Yang, Siwei Luo
  Adaptive and Competitive Committee Machine Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:322-331 [Conf]
 39. Xuhua Yang, Yunbing Wei, Qiu Guan, Wanliang Wang, Shengyong Chen
  An ART2/RBF Hybrid Neural Networks Research. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:332-335 [Conf]
 40. Jiuzhen Liang, Han Jianmin
  Complex Number Procedure Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:336-339 [Conf]
 41. Chaojun Dong, Zhiyong Liu, Zulian Qiu
  Urban Traffic Signal Timing Optimization Based on Multi-layer Chaos Neural Networks Involving Feedback. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:340-344 [Conf]
 42. Weijin Jiang, Yusheng Xu, Yuhui Xu
  Research on a Direct Adaptive Neural Network Control Method of Nonlinear Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:345-352 [Conf]
 43. Emin Germen
  Improving the Resultant Quality of Kohonen's Self Organizing Map Using Stiffness Factor. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:353-357 [Conf]
 44. Xieping Gao, Jun Zhang
  A Novel Orthonormal Wavelet Network for Function Learning. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:358-363 [Conf]
 45. Pei-Chann Chang, Yen-Wen Wang, Chen-Hao Liu
  Fuzzy Back-Propagation Network for PCB Sales Forecasting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:364-373 [Conf]
 46. Min Zhao, Xiang-Guan Liu, Shi-Hua Luo
  An Evolutionary Artificial Neural Networks Approach for BF Hot Metal Silicon Content Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:374-377 [Conf]
 47. Guang Li, Zhengguo Lou, Le Wang, Xu Li, Walter J. Freeman
  Application of Chaotic Neural Model Based on Olfactory System on Pattern Recognitions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:378-381 [Conf]
 48. Lean Yu, Kin Keung Lai, Shouyang Wang
  Double Robustness Analysis for Determining Optimal Feedforward Neural Network Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:382-385 [Conf]
 49. Li Xie
  Stochastic Robust Stability Analysis for Markovian Jump Neural Networks with Time Delay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:386-389 [Conf]
 50. Wuyin Jin, Qian Lin, Yaobing Wei, Ying Wu
  Observation of Crises and Bifurcations in the Hodgkin-Huxley Neuron Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:390-396 [Conf]
 51. Guoyou Li, Huiguang Li, Min Dong, Changping Sun, Tihua Wu
  An Application of Pattern Recognition Based on Optimized RBF-DDA Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:397-404 [Conf]
 52. Qiang Zhang, Dongsheng Zhou, Haijun Wang, Xiaopeng Wei
  Global Exponential Stability of Cellular Neural Networks with Time-Varying Delays. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:405-410 [Conf]
 53. Jun Liu, Zhengguo Lou, Guang Li
  Effect of Noises on Two-Layer Hodgkin-Huxley Neuronal Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:411-419 [Conf]
 54. Qingxiang Wu, T. Martin McGinnity, Liam P. Maguire, Ammar Belatreche, Brendan P. Glackin
  Adaptive Co-ordinate Transformation Based on a Spike Timing-Dependent Plasticity Learning Paradigm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:420-428 [Conf]
 55. Biswa Sengupta
  Modeling of Short-Term Synaptic Plasticity Using Dynamic Synapses. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:429-438 [Conf]
 56. Takashi Kuremoto, Tsuyoshi Eto, Kunikazu Kobayashi, Masanao Obayashi
  A Chaotic Model of Hippocampus-Neocortex. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:439-448 [Conf]
 57. Wentao Huang, Licheng Jiao, Yuelei Xu, Maoguo Gong
  Stochastic Neuron Model with Dynamic Synapses and Evolution Equation of Its Density Function. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:449-455 [Conf]
 58. Hesham H. Amin, Robert H. Fujii
  Learning Algorithm for Spiking Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:456-465 [Conf]
 59. Xiaoping Xue
  Exponential Convergence of Delayed Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:466-469 [Conf]
 60. Xisheng Shen, Shiji Song, Lixin Cheng
  A Neural Network for Constrained Saddle Point Problems: An Approximation Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:470-475 [Conf]
 61. Zhijie Wang, Hong Fan
  Implementing Fuzzy Reasoning by IAF Neurons. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:476-479 [Conf]
 62. Shi-min Wang, Qi-Shao Lu, Ying Du
  A Method for Quantifying Temporal and Spatial Patterns of Spike Trains. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:480-489 [Conf]
 63. Rubin Wang, Wei Yu
  A Stochastic Nonlinear Evolution Model and Dynamic Neural Coding on Spontaneous Behavior of Large-Scale Neuronal Population. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:490-498 [Conf]
 64. Zhang Hong, Fang Lu-ping, Tong Qin-ye
  Study on Circle Maps Mechanism of Neural Spikes Sequence. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:499-507 [Conf]
 65. Ying Wu, Jianxue Xu, Mi He
  Synchronous Behaviors of Hindmarsh-Rose Neurons with Chemical Coupling. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:508-511 [Conf]
 66. Changha Hwang, Joo Yong Shim
  A Simple Quantile Regression via Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:512-520 [Conf]
 67. Joo Yong Shim, Changha Hwang
  Doubly Regularized Kernel Regression with Heteroscedastic Censored Data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:521-527 [Conf]
 68. Yuangui Li, Zhonghui Hu, Yunze Cai, Weidong Zhang
  Support Vector Based Prototype Selection Method for Nearest Neighbor Rules. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:528-535 [Conf]
 69. Changha Hwang, Kyung Ha Seok, Daehyeon Cho
  A Prediction Interval Estimation Method for KMSE. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:536-545 [Conf]
 70. Wensen An, Yanguang Sun
  An Information-Geometrical Approach to Constructing Kernel in Support Vector Regression Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:546-553 [Conf]
 71. Jigang Wang, Predrag Neskovic, Leon N. Cooper
  Training Data Selection for Support Vector Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:554-564 [Conf]
 72. Hui-Hua Yang, Xing-Yu Wang, Yong Wang, Hai-Hua Gao
  Model Selection for Regularized Least-Squares Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:565-572 [Conf]
 73. Zheng Xiang, Taiyi Zhang, Jiancheng Sun
  Modelling of Chaotic Systems with Recurrent Least Squares Support Vector Machines Combined with Reconstructed Embedding Phase Space. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:573-581 [Conf]
 74. Xiangjun Wen, Xiaoming Xu, Yunze Cai
  Least-Squares Wavelet Kernel Method for Regression Estimation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:582-591 [Conf]
 75. Shengwu Xiong, Hongbing Liu, Xiaoxiao Niu
  Fuzzy Support Vector Machines Based on lambda-Cut. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:592-600 [Conf]
 76. Yan-fei Zhu, Lian-fang Tian, Zong-yuan Mao, Wei Li
  Mixtures of Kernels for SVM Modeling. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:601-607 [Conf]
 77. Fangfang Wu, Yinliang Zhao, Zefei Jiang
  A Novel Parallel Reduced Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:608-618 [Conf]
 78. Wei-Chiang Hong, Ping-Feng Pai, Chen-Tung Chen, Ping-Teng Chang
  Recurrent Support Vector Machines in Reliability Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:619-629 [Conf]
 79. Hengping Zhao, Jinshou Yu
  A Modified SMO Algorithm for SVM Regression and Its Application in Quality Prediction of HP-LDPE. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:630-639 [Conf]
 80. Erhu Zhang, Jiwen Lu, Ganglong Duan
  Gait Recognition via Independent Component Analysis Based on Support Vector Machine and Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:640-649 [Conf]
 81. Guangli Liu, Ruizhi Sun, Wanlin Gao
  Uncertainty Support Vector Method for Ordinal Regression. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:650-654 [Conf]
 82. Zhengxing Sun, Lisha Zhang, Enyi Tang
  An Incremental Learning Method Based on SVM for Online Sketchy Shape Recognition. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:655-659 [Conf]
 83. Benyong Liu, Jing Zhang
  Eigenspectra Versus Eigenfaces: Classification with a Kernel-Based Nonlinear Representor. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:660-663 [Conf]
 84. Zhigang Zeng, Chaojin Fu
  Blind Extraction of Singularly Mixed Source Signals. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:664-667 [Conf]
 85. Wei-Chiang Hong, Ping-Feng Pai, Yu-Ying Huang, Shun-Lin Yang
  Application of Support Vector Machines in Predicting Employee Turnover Based on Job Performance. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:668-674 [Conf]
 86. Guiyu Feng, Dewen Hu, Ming Li, Zongtan Zhou
  Palmprint Recognition Based on Unsupervised Subspace Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:675-678 [Conf]
 87. Feng Du, Wenkang Shi, Huawei Guo, Liangzhou Chen
  A New Alpha Seeding Method for Support Vector Machine Training. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:679-682 [Conf]
 88. Gaoming Huang, Luxi Yang, Zhenya He
  Multiple Acoustic Sources Location Based on Blind Source Separation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:683-687 [Conf]
 89. Zhejing Bao, Daoying Pi, Youxian Sun
  Short-Term Load Forecasting Based on Self-organizing Map and Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:688-691 [Conf]
 90. Lukui Shi, Qing Wu, Xueqin Shen, Pilian He
  A Multi-class Classifying Algorithm Based on Nonlinear Dimensionality Reduction and Support Vector Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:692-695 [Conf]
 91. Yi-Bo Zhang, Chunjie Yang, Daoying Pi, Youxian Sun
  A VSC Scheme for Linear MIMO Systems Based on SVM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:696-699 [Conf]
 92. Gang Wang, Xin Xu, Dewen Hu
  Global Convergence of FastICA: Theoretical Analysis and Practical Considerations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:700-705 [Conf]
 93. Weimin Zhong, Daoying Pi, Youxian Sun
  SVM Based Nonparametric Model Identification and Dynamic Model Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:706-709 [Conf]
 94. Shuzhong Yang, Siwei Luo
  Learning SVM Kernel with Semi-definite Programming. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:710-715 [Conf]
 95. Hui Wang, Daoying Pi, Youxian Sun
  Weighted On-line SVM Regression Algorithm and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:716-719 [Conf]
 96. Zhengxue Li, Wei Wu, Guorui Feng, Huifang Lu
  Convergence of an Online Gradient Method for BP Neural Networks with Stochastic Inputs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:720-729 [Conf]
 97. Jinhua Xu, Daniel W. C. Ho
  A Constructive Algorithm for Wavelet Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:730-739 [Conf]
 98. Yi Shen, Guoying Zhao, Minghui Jiang, Shigeng Hu
  Stochastic High-Order Hopfield Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:740-749 [Conf]
 99. Yan Liu, Bojan Cukic, Michael Jiang, Zhiwei Xu
  Predicting with Confidence - An Improved Dynamic Cell Structure. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:750-759 [Conf]
 100. Woong Myung Kim, Hyon-Soo Lee
  An Efficient Score Function Generation Algorithm with Information Maximization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:760-768 [Conf]
 101. Fei Hao, Long Wang, Tianguang Chu
  A New Criterion on Exponential Stability of a Class of Discrete Cellular Neural Networks with Time Delay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:769-772 [Conf]
 102. Shuang Cong, Guodong Li, Yisong Zheng
  A Novel Local Connection Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:773-777 [Conf]
 103. Álvaro Herrero, Emilio Corchado, José Manuel Sáiz
  An Unsupervised Cooperative Pattern Recognition Model to Identify Anomalous Massive SNMP Data Sending. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:778-782 [Conf]
 104. Jun Zhang, Xieping Gao, Chunhong Cao, Fen Xiao
  A Fast Nonseparable Wavelet Neural Network for Function Approximation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:783-788 [Conf]
 105. Keongho Hong, Eunhwa Jeong
  A Visual Cortex Domain Model for Illusory Contour Figures. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:789-792 [Conf]
 106. Rui Nian, Guangrong Ji, Wencang Zhao, Chen Feng
  ANN Ensemble Online Learning Strategy in 3D Object Cognition and Recognition Based on Similarity. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:793-796 [Conf]
 107. Sung-il Kim, Sung-Hyun Yun, Dong-Seong Choi, Mi-sun Yoon, Yeon-hee So, Myung-Jin Lee, Won-Sik Kim, Sun Young Lee, Su-Young Hwang, Cheon-woo Han, Woo-Gul Lee, Karam Lim
  Design and Implementation of the Individualized Intelligent Teachable Agent. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:797-805 [Conf]
 108. Tao Zhang, Xiaojun Tang, Zhuo Yang
  Comparison of Complexity and Regularity of ERP Recordings Between Single and Dual Tasks Using Sample Entropy Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:806-810 [Conf]
 109. Mayumi Oyama-Higa, Tiejun Miao
  Representation of a Physio-psychological Index Through Constellation Graphs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:811-817 [Conf]
 110. Sun K. Yoo, Chung Ki Lee, Youn Jung Park, Nam H. Kim, Byung Chae Lee, Kee Sam Jeong
  Neural Network Based Emotion Estimation Using Heart Rate Variability and Skin Resistance. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:818-824 [Conf]
 111. Xinyu Zhao, Zuoquan Lin
  Modeling Belief, Capability and Promise for Cognitive Agents - A Modal Logic Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:825-834 [Conf]
 112. Zhan Ding, Sanyuan Zhang, Wei Peng, Xiuzi Ye, Huaqiang Hu
  PENCIL: A Framework for Expressing Free-Hand Sketching in 3D. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:835-838 [Conf]
 113. Zhi-heng Zhou, Sheng-Li Xie
  Blocking Artifacts Measurement Based on the Human Visual System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:839-843 [Conf]
 114. Hyungwook Yim, Heuseok Lim, Kinam Park, Kichun Nam
  A Computation Model of Korean Lexical Processing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:844-849 [Conf]
 115. Jong-Hye Han, Wonil Choi, Yongmin Chang, Ok-Ran Jeong, Kichun Nam
  Neuroanatomical Analysis for Onomatopoeia and Phainomime Words: fMRI Study. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:850-854 [Conf]
 116. KangWoo Lee
  Cooperative Aspects of Selective Attention. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:855-866 [Conf]
 117. Qi Zou, Siwei Luo, Jianyu Li
  Selective Attention Guided Perceptual Grouping Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:867-876 [Conf]
 118. Predrag Neskovic, Leon N. Cooper
  Visual Search for Object Features. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:877-887 [Conf]
 119. Devinder Thapa, In-Sung Jung, Gi-Nam Wang
  Agent Based Decision Support System Using Reinforcement Learning Under Emergency Circumstances. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:888-892 [Conf]
 120. Tomás Maul, Sapiyan Baba, Azwina Yusof
  Dynamic Inputs and Attraction Force Analysis for Visual Invariance and Transformation Estimation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:893-902 [Conf]
 121. Qingyong Li, Dacheng Lin, Zhongzhi Shi
  Task-Oriented Sparse Coding Model for Pattern Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:903-914 [Conf]
 122. Weihong Deng, Jiani Hu, Jun Guo
  Robust Face Recognition from One Training Sample per Person. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:915-924 [Conf]
 123. Yuntao Zhang, Ling Gong, Yongcheng Wang
  Chinese Word Sense Disambiguation Using HowNet. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:925-932 [Conf]
 124. Toshihiko Matsuka
  Modeling Human Learning as Context Dependent Knowledge Utility Optimization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:933-946 [Conf]
 125. Yanmin Chen, Xiaolong Wang, Guan Yi
  Automatic Text Summarization Based on Lexical Chains. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:947-951 [Conf]
 126. Hong Yuan, Hong Li, Zhijie Zhang, Jiang Qiu
  A General fMRI Linear Convolution Model Based Dynamic Characteristic. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:952-955 [Conf]
 127. Yan Dang, Yulei Zhang, Dongmo Zhang, Liping Zhao
  A KNN-Based Learning Method for Biology Species Categorization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:956-964 [Conf]
 128. Hye-Sung Yoon, Sang-Ho Lee, Ju Han Kim
  Application of Emerging Patterns for Multi-source Bio-Data Classification and Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:965-974 [Conf]
 129. Li Shen, Eng Chong Tan
  Nonlinear Kernel MSE Methods for Cancer Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:975-984 [Conf]
 130. Chunhong Jiang, Guangda Su
  Fusing Face and Fingerprint for Identity Authentication by SVM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:985-994 [Conf]
 131. Wei Li, Xue-feng Zhu
  A New Algorithm of Multi-modality Medical Image Fusion Based on Pulse-Coupled Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:995-1001 [Conf]
 132. Yeun-Jin Cho, Hyeoncheol Kim
  Cleavage Site Analysis Using Rule Extraction from Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1002-1008 [Conf]
 133. Yeon-Jin Cho, Hyeoncheol Kim, Heung-Bum Oh
  Prediction Rule Generation of MHC Class I Binding Peptides Using ANN and GA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1009-1016 [Conf]
 134. Ha-Nam Nguyen, Syng-Yup Ohn, Jaehyun Park, Kyu-Sik Park
  Combined Kernel Function Approach in SVM for Diagnosis of Cancer. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1017-1026 [Conf]
 135. Kyung-Sik Seo, Hyung-Bum Kim, Taesu Park, Pan-Koo Kim, Jong-An Park
  Automatic Liver Segmentation of Contrast Enhanced CT Images Based on Histogram Processing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1027-1030 [Conf]
 136. Xiao-mei Pei, Jin Xu, Chongxun Zheng, Guang-yu Bin
  An Improved Adaptive RBF Network for Classification of Left and Right Hand Motor Imagery Tasks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1031-1034 [Conf]
 137. Wenlu Yang, Xiongjun Pi, Liqing Zhang
  Similarity Analysis of DNA Sequences Based on the Relative Entropy. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1035-1038 [Conf]
 138. Hai Hu, S. B. Somiari, J. Copper, R. D. Everly, C. Heckman, Rick Jordan, R. Somiari, Jeffrey Hooke, Craig D. Shriver, Michael N. Liebman
  Can Circulating Matrix Metalloproteinases Be Predictors of Breast Cancer? A Neural Network Modeling Study. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1039-1042 [Conf]
 139. Xiongjun Pi, Wenlu Yang, Liqing Zhang
  Blind Clustering of DNA Fragments Based on Kullback-Leibler Divergence. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1043-1046 [Conf]
 140. Na-na Li, Xiao-hui Niu, Feng Shi, Xue-yan Li
  Prediction of Protein Subcellular Locations Using Support Vector Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1047-1051 [Conf]
 141. Guang Li, Jing Zhang, Faji Gu, Ling Yin, Yiyuan Tang, Xiaowei Tang
  Neuroinformatics Research in China- Current Status and Future Research Activities. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1052-1056 [Conf]
 142. Gary F. Egan, Wei Liu, Wee Siong Soh, D. Hang
  Australian Neuroinformatics Research - Grid Computing and e-Research. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1057-1064 [Conf]
 143. Wieslaw Lucjan Nowinski
  Current Status and Future Research Activities in Clinical Neuroinformatics: Singaporean Perspective. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1065-1073 [Conf]
 144. Shiro Usui
  Japanese Neuroinformatics Research: Current Status and Future Research Program of J-Node. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1074-1079 [Conf]
 145. Haixiang Shi, Lipo Wang
  Optimal TDMA Frame Scheduling in Broadcasting Packet Radio Networks Using a Gradual Noisy Chaotic Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1080-1089 [Conf]
 146. Yu Zhao, Hongsheng Xi, Zilei Wang
  A Fast Online SVM Algorithm for Variable-Step CDMA Power Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1090-1099 [Conf]
 147. Soowhan Han, Kwangeui Lee, Jongkeuk Lee, Fredric M. Ham
  Fourth-Order Cumulants and Neural Network Approach for Robust Blind Channel Equalization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1100-1112 [Conf]
 148. Dong-Chul Park, Duc-Hoai Nguyen, Sang Jeen Hong, Yunsik Lee
  Equalization of a Wireless ATM Channel with Simplified Complex Bilinear Recurrent Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1113-1116 [Conf]
 149. Tieming Chen, Jiamei Cai
  A Novel Remote User Authentication Scheme Using Interacting Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1117-1120 [Conf]
 150. Xu Li
  Genetic Algorithm Simulated Annealing Based Clustering Strategy in MANET. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1121-1131 [Conf]
 151. Jian-Pei Zhang, Zhong-Wei Li, Jing Yang, Yuan Li
  A Gradual Training Algorithm of Incremental Support Vector Machine Learning. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1132-1139 [Conf]
 152. Shasha Liao, Minghu Jiang
  An Improved Method of Feature Selection Based on Concept Attributes in Text Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1140-1149 [Conf]
 153. Xiao-Ke Yan, Hai-Dong Yang, He-Jun Wang, Fei-Qi Deng
  Research on the Decision Method for Enterprise Information Investment Based on IA-BP Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1150-1159 [Conf]
 154. Hyeon Bae, Sungshin Kim, Kwang Bang Woo
  Process Control and Management of Etching Process Using Data Mining with Quality Indexes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1160-1169 [Conf]
 155. JeongYon Shim
  Automatic Knowledge Configuration by Reticular Activating System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1170-1178 [Conf]
 156. Jeong-Hoon Shin, Kwang-Seok Hong
  An Improved Information Retrieval Method and Input Device Using Gloves for Wearable Computers. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1179-1184 [Conf]
 157. Jonghwa Choi, Dongkyoo Shin, Dongil Shin
  Research on Design and Implementation of the Artificial Intelligence Agent for Smart Home Based on Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1185-1188 [Conf]
 158. Liang Zhao, Antonio P. G. Damiance, André Carlos Ponce Leon Ferreira de Carvalho
  A Self-organized Network for Data Clustering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1189-1198 [Conf]
 159. Qing-Yun Wang, Qi-Shao Lu, Hai-Xia Wang
  A General Criterion of Synchronization Stability in Ensembles of Coupled Systems and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1199-1208 [Conf]
 160. Xiaogang Jin, Weihong Wang
  Complexity of Linear Cellular Automata over Zm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1209-1213 [Conf]
 161. Serge Hayward
  Applications of Genetic Algorithm for Artificial Neural Network Model Discovery and Performance Surface Optimization in Finance. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1214-1223 [Conf]
 162. Liang-Bin Lai, Ray-I Chang, Jen-Shaing Kouh
  Mining Data by Query-Based Error-Propagation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1224-1233 [Conf]
 163. Marek Hlavácek, Josef Cada, Frantisek Hakl
  The Application of Structured Feedforward Neural Networks to the Modelling of the Daily Series of Currency in Circulation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1234-1246 [Conf]
 164. Hyun-jung Kim, Kyung-shik Shin, Kyungdo Park
  Time Delay Neural Networks and Genetic Algorithms for Detecting Temporal Patterns in Stock Markets. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1247-1255 [Conf]
 165. Chen Feng, Guangrong Ji, Wencang Zhao, Rui Nian
  The Prediction of the Financial Time Series Based on Correlation Dimension. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1256-1265 [Conf]
 166. Dong-Chul Park
  Gradient-Based FCM and a Neural Network for Clustering of Incomplete Data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1266-1269 [Conf]
 167. Sehun Lim
  Toward Global Optimization of ANN Supported by Instance Selection for Financial Forecasting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1270-1274 [Conf]
 168. Danilo Mattos Bonfim, Leandro Nunes de Castro
  FranksTree: A Genetic Programming Approach to Evolve Derived Bracketed L-Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1275-1278 [Conf]
 169. Helder Knidel, Leandro Nunes de Castro, Fernando J. Von Zuben
  Data Clustering with a Neuro-immune Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ICNC (1), 2005, pp:1279-1288 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002