The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

International Symposium on Neural Networks (isnn)
2004 (conf/isnn/2004-2)

 1. Xusheng Lei, Jianbo Su
  Application of RBFNN for Humanoid Robot Real Time Optimal Trajectory Generation in Running. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:1-6 [Conf]
 2. Jianbo Su, Qielu Pan, Zhiwei Luo
  Full-DOF Calibration-Free Robotic Hand-Eye Coordination Based on Fuzzy Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:7-12 [Conf]
 3. Fuchun Sun, Hao Zhang, Hao Wu
  Neuro-Fuzzy Hybrid Position/Force Control for a Space Robot with Flexible Dual-Arms. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:13-18 [Conf]
 4. Hong-bin Wang, Chun-di Jiang, Hongrui Wang
  Fuzzy Neural Networks Observer for Robotic Manipulators Based on H ? Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:19-24 [Conf]
 5. Xin Xu, Xuening Wang, Dewen Hu
  Mobile Robot Path-Tracking Using an Adaptive Critic Learning PD Controller. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:25-34 [Conf]
 6. Jian Fan, Gengfeng Wu, Fei Ma, Jian Liu
  Reinforcement Learning and ART2 Neural Network Based Collision Avoidance System of Mobile Robot. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:35-41 [Conf]
 7. Yaqiu Liu, Guangfu Ma, Qinglei Hu
  FEL-Based Adaptive Dynamic Inverse Control for Flexible Spacecraft Attitude Maneuver. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:42-51 [Conf]
 8. Daniel Sbarbaro, Roderick Murray-Smith, Arturo Valdes
  Multivariable Generalized Minimum Variance Control Based on Artificial Neural Networks and Gaussian Process Models. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:52-58 [Conf]
 9. Dan Wang, Jie Huang
  A Neural Network Based Method for Solving Discrete-Time Nonlinear Output Regulation Problem in Sampled-Data Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:59-64 [Conf]
 10. Sung-Kwun Oh, Seok-Beom Roh, Dong-Yoon Lee, Sung-Whan Jang
  The Design of Fuzzy Controller by Means of CI Technologies-Based Estimation Technique. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:65-70 [Conf]
 11. Bo Yang, Xinping Guan
  A Neural Network Adaptive Controller for Explicit Congestion Control with Time Delay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:71-76 [Conf]
 12. Xiaoou Li, Wen Yu
  Robust Adaptive Control Using Neural Networks and Projection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:77-82 [Conf]
 13. PenChen Chou, TsenJar Hwang
  Design of PID Controllers Using Genetic Algorithms Approach for Low Damping, Slow Response Plants. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:83-90 [Conf]
 14. Ming Liu, Peng Liu, Donghua Zhou
  Neural Network Based Fault Tolerant Control of a Class of Nonlinear Systems with Input Time Delay. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:91-96 [Conf]
 15. Zhihua Xiong, Jie Zhang, Xiong Wang, Yongmao Xu
  Run-to-Run Iterative Optimization Control of Batch Processes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:97-103 [Conf]
 16. Xu Xu, Yinghua Lu, Yanchun Liang
  Time-Delay Recurrent Neural Networks for Dynamic Systems Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:104-109 [Conf]
 17. Weidong Zhang, Fanming Zeng, Guojun Cheng, Shengguang Gong
  Feedforward-Feedback Combined Control System Based on Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:110-116 [Conf]
 18. Yuman Yuan, Wenjin Gu, Jinyong Yu
  Online Learning CMAC Neural Network Control Scheme for Nonlinear Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:117-122 [Conf]
 19. Fei Liu
  Pole Placement Control for Nonlinear Systems via Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:123-128 [Conf]
 20. Yunan Hu, Yuqiang Jin, Pingyuan Cui
  RBF NN-Based Backstepping Control for Strict Feedback Block Nonlinear System and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:129-137 [Conf]
 21. Junfeng He, Zengke Zhang
  Model Reference Control Based on SVM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:138-143 [Conf]
 22. Jianhua Yang, Wei Lu, Wenqi Liu
  PID Controller Based on the Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:144-149 [Conf]
 23. Xi Li, Xiao-wei Fu, Guang-yi Cao, Xin-jian Zhu
  Fuzzy Predictive Control Based on PEMFC Stack. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:150-155 [Conf]
 24. Qinghui Wu, Yi Liu, Dianjun Zhang, Yonghui Zhang
  Adaptive Control for Induction Servo Motor Based on Wavelet Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:156-162 [Conf]
 25. Muguo Li, Zhendong Liu, Jing Wang, Qun Zhang, Hairong Jiang, Hai Du
  The Application of Single Neuron Adaptive PID Controller in Control System of Triaxial and Torsional Shear Apparatus. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:163-168 [Conf]
 26. Gaoxiang Ouyang, Xiaoli Li, Xinping Guan, Zhiqiang Zhang, Xiuling Zhang, Ruxu Du
  Ram Velocity Control in Plastic Injection Molding Machines with Neural Network Learning Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:169-174 [Conf]
 27. Xin Wang, Shaoyuan Li, Zhongjie Wang, Heng Yue
  Multiple Models Neural Network Decoupling Controller for a Nonlinear System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:175-180 [Conf]
 28. Shuchen Li, Xinhe Xu, Ping Li
  Feedback-Assisted Iterative Learning Control for Batch Polymerization Reactor. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:181-187 [Conf]
 29. Chuangxin Guo, Quanyuan Jiang, Xiu Cao, Yijia Cao
  Recent Developments on Applications of Neural Networks to Power Systems Operation and Control: An Overview. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:188-193 [Conf]
 30. Xuhua Yang, Zonghai Sun, Youxian Sun
  A Novel Fermentation Control Method Based on Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:194-199 [Conf]
 31. Min Han, Zhiwei Shi, Wei Wang
  Modeling Dynamic System by Recurrent Neural Network with State Variables. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:200-205 [Conf]
 32. Lixin Wei, Xia Wang, Hongrui Wang
  Robust Friction Compensation for Servo System Based on LuGre Model with Uncertain Static Parameters. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:206-211 [Conf]
 33. Wen Yu, Xiaoou Li
  System Identification Using Adjustable RBF Neural Network with Stable Learning Algorithms. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:212-217 [Conf]
 34. Chang Hu, Li Cao
  A System Identification Method Based on Multi-layer Perception and Model Extraction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:218-223 [Conf]
 35. Yibin Song, Peijin Wang, Kaili Li
  Complex Model Identification Based on RBF Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:224-229 [Conf]
 36. Lipo Wang, Haixiang Shi
  A Noisy Chaotic Neural Network Approach to Topological Optimization of a Communication Network with Reliability Constraints. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:230-235 [Conf]
 37. Ling Wang, Licheng Jiao, Haihong Tao, Fang Liu
  Space-Time Multiuser Detection Combined with Adaptive Wavelet Networks over Multipath Channels. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:236-241 [Conf]
 38. Jianli Zhao, Yingyou Wen, Ruiqiang Shang, Guangxing Wang
  Optimizing Sensor Node Distribution with Genetic Algorithm in Wireless Sensor Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:242-247 [Conf]
 39. Tarek Elhabian, Bo Zhang, Dingrong Shao
  Fast De-hopping and Frequency Hopping Pattern (FHP) Estimation for DS/FHSS Using Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:248-253 [Conf]
 40. Halil Yigit, Adnan Kavak, H. Metin Ertunç
  Autoregressive and Neural Network Model Based Predictions for Downlink Beamforming. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:254-261 [Conf]
 41. Guibing Pang, Wenji Xu, Xiaobing Zhai, Jinjin Zhou
  Forecast and Control of Anode Shape in Electrochemical Machining Using Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:262-268 [Conf]
 42. Daru Pan, Minghui Du, Yukun Wang, Yanbo Yuan
  A Hybrid Neural Network and Genetic Algorithm Approach for Multicast QoS Routing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:269-274 [Conf]
 43. Ling Wang, Haihong Tao, Licheng Jiao, Fang Liu
  Performance Analysis of Recurrent Neural Networks Based Blind Adaptive Multiuser Detection in Asynchronous DS-CDMA Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:275-280 [Conf]
 44. Tarek Elhabian, Bo Zhang, Dingrong Shao
  Neural Direct Sequence Spread Spectrum Acquisition. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:281-286 [Conf]
 45. Hyuk-Soon Lee, Dae-Won Lee, Jaewook Lee
  Multi-stage Neural Networks for Channel Assignment in Cellular Radio Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:287-292 [Conf]
 46. Jianye Zhao, Shide Guo, Daoheng Yu
  Experimental Spread Spectrum Communication System Based on CNN. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:293-298 [Conf]
 47. Ruijun Zhu, Fuliang Yin, Tianshuang Qiu
  Neural Congestion Control Algorithm in ATM Networks with Multiple Node. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:299-304 [Conf]
 48. Hong Zhou
  Neural Compensation of Linear Distortion in Digital Communications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:305-310 [Conf]
 49. Ju Liu, Hongji Xu, Yong Wan
  On the Performance of Space-Time Block Coding Based on ICA Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:311-316 [Conf]
 50. Hongji Xu, Ju Liu
  ICA-Based Beam Space-Time Block Coding with Transmit Antenna Array Selection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:317-323 [Conf]
 51. Bing Deng, Ran Tao
  Nonlinear Dynamic Method to Suppress Reverberation Based on RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:324-330 [Conf]
 52. Hao Zhou, Bin Wang, Liming Zhang
  A New Scheme for Detection and Classification of Subpixel Spectral Signatures in Multispectral Data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:331-336 [Conf]
 53. Yanxin Huang, Chunguang Zhou, Shu-Xue Zou, Yan Wang, Yan-Chun Liang
  A Rough-Set-Based Fuzzy-Neural-Network System for Taste Signal Identification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:337-343 [Conf]
 54. Zhangliang Xiong, Xiangquan Shi
  A Novel Signal Detection Subsystem of Radar Based on HA-CNN. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:344-349 [Conf]
 55. Minfen Shen, Yuzheng Zhang, Zhancheng Li, Jinyao Yang, Patch Beadle
  Real-Time Detection of Signal in the Noise Based on the RBF Neural Network and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:350-355 [Conf]
 56. Zhancheng Li, Minfen Shen, Patch Beadle
  Classification of EEG Signals Under Different Brain Functional States Using RBF Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:356-361 [Conf]
 57. Xiaoxia Li, Gang Li, Ling Lin, Yuliang Liu, Yan Wang, Yunfeng Zhang
  Application of a Wavelet Adaptive Filter Based on Neural Network to Minimize Distortion of the Pulsatile Spectrum. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:362-368 [Conf]
 58. YuGang Jiang, Ping Guo
  Spectral Analysis and Recognition Using Multi-scale Features and Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:369-374 [Conf]
 59. Chang-Shing Lee, Shu-Mei Guo, Chin-Yuan Hsu
  A Novel Fuzzy Filter for Impulse Noise Removal. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:375-380 [Conf]
 60. Lin Chai, Jianping Yuan, Qun Fang, Zhiyu Kang, Liangwei Huang
  Neural Network Aided Adaptive Kalman Filter for Multi-sensors Integrated Navigation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:381-386 [Conf]
 61. Chung Lam Li, Shu Tak Lee
  Solely Excitatory Oscillator Network for Color Image Segmentation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:387-392 [Conf]
 62. Ping Guo, Hongzhai Li
  Image De-noising Using Cross-Validation Method with RBF Network Representation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:393-398 [Conf]
 63. Zongjie Cao, Huaidong Chen, Jin Xue, Yuwen Wang
  Ultrasonic C-scan Image Restoration Using Radial Basis Function Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:399-404 [Conf]
 64. Yingwei Bi, Tianshuang Qiu, Xiaobing Li, Ying Guo
  Automatic Image Segmentation Based on a Simplified Pulse Coupled Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:405-410 [Conf]
 65. Cheng Du, Guangda Su
  Face Pose Estimation Based on Eigenspace Analysis and Fuzzy Clustering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:411-417 [Conf]
 66. Minglun Cai, Feng Cai, Aiguo Shi, Bo Zhou, Yongsheng Zhang
  Chaotic Time Series Prediction Based on Local-Region Multi-steps Forecasting Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:418-423 [Conf]
 67. Yuexian Hou, Weidi Dai, Pilian He
  Nonlinear Prediction Model Identification and Robust Prediction of Chaotic Time Series. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:424-429 [Conf]
 68. Bo Zhou, Aiguo Shi, Feng Cai, Yongsheng Zhang
  Wavelet Neural Networks for Nonlinear Time Series Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:430-435 [Conf]
 69. Lixin Ma, Hiromi Miyajima, Noritaka Shigei, Shuma Kawabata
  Neural Networks Determining Injury by Salt Water for Distribution Lines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:436-441 [Conf]
 70. Gang Tan, Liqing Zhang
  EEG Source Localization Using Independent Residual Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:442-447 [Conf]
 71. Ying Huang, Yanda Li
  Classifying G-protein Coupled Receptors with Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:448-452 [Conf]
 72. Wei Wang, Zheng-Zhong Bian, Lanfeng Yan, Jing Su
  A Novel Individual Blood Glucose Control Model Based on Mixture of Experts Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:453-458 [Conf]
 73. Haiyan Ding, Datian Ye
  Tracking the Amplitude Variation of Evoked Potential by ICA and WT. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:459-464 [Conf]
 74. Huajun Yan, Zhang Yi
  A Novel Method for Gene Selection and Cancer Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:465-469 [Conf]
 75. Weixiang Liu, Nanning Zheng, Xi Li
  Nonnegative Matrix Factorization for EEG Signal Classification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:470-475 [Conf]
 76. Hong-Qiang Wang, De-Shuang Huang, Xing-Ming Zhao, Xin Huang
  A Novel Clustering Analysis Based on PCA and SOMs for Gene Expression Patterns. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:476-481 [Conf]
 77. Lianwei Zhao, Siwei Luo
  Feedback Selective Visual Attention Model Based on Feature Integration Theory. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:482-487 [Conf]
 78. Akira Sakane, Toshio Tsuji, Yoshiyuki Tanaka, Kenji Shiba, Noboru Saeki, Masashi Kawamoto
  Realtime Monitoring of Vascular Conditions Using a Probabilistic Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:488-493 [Conf]
 79. Jinmiao Chen, Narendra S. Chaudhari
  Capturing Long-Term Dependencies for Protein Secondary Structure Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:494-500 [Conf]
 80. Ting Li, Tianshuang Qiu, Xuxiu Zhang, Anqing Zhang, Wenhong Liu
  A Method for Fast Estimation of Evoked Potentials Based on Independent Component Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:501-506 [Conf]
 81. Shunshoku Kanae, Zi-Jiang Yang, Kiyoshi Wada
  Estimation of Pulmonary Elastance Based on RBF Expression. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:507-512 [Conf]
 82. Guang-Zheng Zhang, De-Shuang Huang, Xin Huang
  Binary Input Encoding Strategy Based Neural Network for Globulin Protein Inter-residue Contacts Map Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:513-518 [Conf]
 83. Xianhua Dai
  Genetic Regulatory Systems Modeled by Recurrent Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:519-524 [Conf]
 84. Baoquan Song, Zongtan Zhou, Dewen Hu, Zhengzhi Wang
  A New Computational Model of Biological Vision for Stereopsis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:525-530 [Conf]
 85. Jianzhong Zhang, Haiyang Li
  A Reconstruction Approach to CT with Cauchy RBFs Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:531-536 [Conf]
 86. HanYong Hao, Zengqi Sun, Yu Zhang
  Fault Diagnosis on Satellite Attitude Control with Dynamic Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:537-542 [Conf]
 87. Linglai Li, Donghua Zhou
  A New Strategy for Fault Detection of Nonlinear Systems Based on Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:543-548 [Conf]
 88. Zhen Wang, Ji Li, Zijia Ding, Yanhui Song
  Non-stationary Fault Diagnosis Based on Local-Wave Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:549-554 [Conf]
 89. Wenhui Wang, Dexi An, Donghua Zhou
  Hybrid Neural Network Based Gray-Box Approach to Fault Detection of Hybrid Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:555-560 [Conf]
 90. Zhengwei Zhang, Hao Ye, Rong Hu
  Application of Enhanced Independent Component Analysis to Leak Detection in Transport Pipelines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:561-566 [Conf]
 91. Xing Wu, Jin Chen, Ruqiang Li, Fucai Li
  Internet-Based Remote Monitoring and Fault Diagnosis System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:567-573 [Conf]
 92. Peng Chen, Xinying Liang, Takayoshi Yamamoto
  Rough Sets and Partially-Linearized Neural Network for Structural Fault Diagnosis of Rotating Machinery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:574-580 [Conf]
 93. Yutian Liu, Xiaodong Chu, Yuanyuan Sun, Li Li
  Transient Stability Assessment Using Radial Basis Function Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:581-586 [Conf]
 94. Ming Zhang, Hui Sun, Jiyan Zou, Hang Su
  An Optimized Shunt Hybrid Power Quality Conditioner Based on an Adaptive Neural Network for Power Quality Improvement in Power Distribution Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:587-594 [Conf]
 95. Fuchang Zhou, Jin Chen, Jun He, Guo Bi, Guicai Zhang, Fucai Li
  Cyclic Statistics Based Neural Network for Early Fault Diagnosis of Rolling Element Bearings. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:595-600 [Conf]
 96. Xudong Wang, Man Yao, Xingfu Chen
  Application of BP Neural Network for the Abnormity Monitoring in Slab Continuous Casting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:601-606 [Conf]
 97. Zhe Chen, Hongyu Wang, Tianshuang Qiu
  A TVAR Parametric Model Applying for Detecting Anti-electric-Corona Discharge. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:607-612 [Conf]
 98. Jingfen Zhang, Guang Meng, Deyou Zhao
  The Study on Crack Diagnosis Based on Fuzzy Neural Networks Using Different Indexes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:613-618 [Conf]
 99. Daqi Zhu, Yongqing Yang, Wuzhao Li
  Blind Fault Diagnosis Algorithm for Integrated Circuit Based on the CPN Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:619-626 [Conf]
 100. Shiguo Lian, Guanrong Chen, Albert Cheung, Zhiquan Wang
  A Chaotic-Neural-Network-Based Encryption Algorithm for JPEG2000 Encoded Images. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:627-632 [Conf]
 101. Di Xiao, Xiaofeng Liao
  A Combined Hash and Encryption Scheme by Chaotic Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:633-638 [Conf]
 102. Tsing Zhou, Xiaofeng Liao, Yong Chen
  A Novel Symmetric Cryptography Based on Chaotic Signal Generator and a Clipped Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:639-644 [Conf]
 103. Guoping Tang, Xiaofeng Liao
  A Neural Network Based Blind Watermarking Scheme for Digital Images. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:645-650 [Conf]
 104. Wei Lu, Hongtao Lu, Ruimin Shen
  Color Image Watermarking Based on Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:651-656 [Conf]
 105. Wei Wang, Xiaohong Guan, Xiangliang Zhang
  A Novel Intrusion Detection Method Based on Principle Component Analysis in Computer Security. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:657-662 [Conf]
 106. Jian Zhao, Mingquan Zhou, Hongmei Xie, Jinye Peng, Xin Zhou
  A Novel Wavelet Image Watermarking Scheme Combined with Chaos Sequence and Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:663-668 [Conf]
 107. Shiyan Hu
  Quantum Neural Network for Image Watermarking. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:669-674 [Conf]
 108. Zhenhe Guo, Zhengkai Liu, Ying Tan
  An NN-Based Malicious Executables Detection Algorithm Based on Immune Principles. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:675-680 [Conf]
 109. JiFeng Huang, JiaJun Lin, XiaoFu He, Meng Dai
  The Algorithm for Detecting Hiding Information Based on SVM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:681-687 [Conf]
 110. Yukun Cao, Xiaofeng Liao, Yunfeng Li
  An E-mail Filtering Approach Using Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:688-694 [Conf]
 111. James S. Kirk, Jacek M. Zurada
  Topography-Enhanced BMU Search in Self-Organizing Maps. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:695-700 [Conf]
 112. Ye Ma, Xiao Tong Wang, Bo Li, JianGuo Fu
  Nonlinear Optimal Estimation for Neural Networks Data Fusion. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:701-706 [Conf]
 113. Chao Shao, Houkuan Huang
  Improvement of Data Visualization Based on SOM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:707-712 [Conf]
 114. Min Han, Xue Tian, Shiguo Xu
  Research on Neural Network Method in GPS Data Transformation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:713-718 [Conf]
 115. Weitao Sun, Jiwu Shu, Weimin Zheng
  Dynamic File Allocation in Storage Area Networks with Neural Network Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:719-724 [Conf]
 116. Yinfeng Xu, Weijun Xu
  Competitive Algorithms for Online Leasing Problem in Probabilistic Environments. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:725-730 [Conf]
 117. Shu-Fai Wong, Kwan-Yee Kenneth Wong
  Wavelet Network for Nonlinear Regression Using Probabilistic Framework. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:731-736 [Conf]
 118. Ping Hao, Dongming Guo, Renke Kang
  A Neural Network Approach for Indirect Shape from Shading. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:737-742 [Conf]
 119. Xiaoli Li, Xinping Guan, Yan Li
  A Hybrid Radial Basis Function Neural Network for Dimensional Error Prediction in End Milling. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:743-748 [Conf]
 120. Chunling Fan, Feng Gao, Zhihua Jin
  Bayesian Neural Networks for Life Modeling and Prediction of Dynamically Tuned Gyroscopes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:749-754 [Conf]
 121. Qing Chen, Shaoyuan Li, Yugeng Xi, Guangbin Huang
  Furnace Temperature Modeling for Continuous Annealing Process Based on Generalized Growing and Pruning RBF Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:755-760 [Conf]
 122. Xiang Zhang, Bernd Kuhlenkötter, Klaus Kneupner
  A Learning-Based Contact Model in Belt-Grinding Processes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:761-766 [Conf]
 123. Zhipeng Feng, Fulei Chu, Xigeng Song
  Application of General Regression Neural Network to Vibration Trend Prediction of Rotating Machinery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:767-772 [Conf]
 124. Shi Jian Zhao, Yong Mao Xu, Jie Zhang
  A Novel Nonlinear Projection to Latent Structures Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:773-778 [Conf]
 125. Zeying Yang, Chengkui Huang, Jianbo Qu
  Inversing Reinforced Concrete Beams Flexural Load Rating Using ANN and GA Hybrid Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:779-785 [Conf]
 126. Mengdi Hu, Wenming Cao, Shoujue Wang
  Determining of the Delay Time for a Heating Ventilating and Air-Conditioning Plant Using Two Weighted Neural Network Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:786-791 [Conf]
 127. Shouju Li, Yingxi Liu
  Intelligent Forecast Procedures for Slope Stability with Evolutionary Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:792-798 [Conf]
 128. Jinsong Gui, Hequan Sun, Haigui Kang
  Structural Reliability Analysis via Global Response Surface Method of BP Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:799-804 [Conf]
 129. Xiyuan Chen
  Modeling Temperature Drift of FOG by Improved BP Algorithm and by Gauss-Newton Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:805-812 [Conf]
 130. Lidan Wang, Shukai Duan
  A Novel Chaotic Neural Network for Automatic Material Ratio System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:813-819 [Conf]
 131. Hai-Bin Li, Hong-Zhong Huang, Ming-Yang Zhao
  Finite Element Analysis of Structures Based on Linear Saturated System Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:820-825 [Conf]
 132. Chunsheng Liu, Weidong Wu, Daoheng Sun
  Neural Network Based Fatigue Cracks Evolution. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:826-831 [Conf]
 133. Xianfeng Shen, Jin Yao, Yang Wang, Jialin Yang
  Density Prediction of Selective Laser Sintering Parts Based on Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:832-840 [Conf]
 134. XuChun Ren, ZhenHan Yao
  Structure Optimization of Pneumatic Tire Using an Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:841-847 [Conf]
 135. Xin Wang, Shaoyuan Li, Zhongjie Wang, Jun Tao, Jinxin Liu
  A Multiple RBF NN Modeling Approach to BOF Endpoint Estimation in Steelmaking Process. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:848-853 [Conf]
 136. Hongyu Zhang, Yongxue Wang, Bing Ren
  Application of Neural Network on Wave Impact Force Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:854-859 [Conf]
 137. Yonghui Zhang, Cheng Shao, Qinghui Wu
  RBF Neural Networks-Based Software Sensor for Aluminum Powder Granularity Distribution Measurement. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:860-865 [Conf]
 138. Hao Tang, Quanyi Fan, Bowen Xu, Jianming Wen
  A Technological Parameter Optimization Approach in Crude Oil Distillation Process Based on Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:866-873 [Conf]
 139. Yi Liu, XianHui Yang, Jie Zhang
  A Neural Network Modeling Method for Batch Process. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:874-879 [Conf]
 140. Simon X. Yang, Weiren Shi, Jin Zeng
  Modelling the Supercritical Fluid Extraction of Lycopene from Tomato Paste Waste Using Neuro-Fuzzy Approaches. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:880-885 [Conf]
 141. Changwen Qu, You He, Feng Su, Yong Huang
  Detection of Weak Targets with Wavelet and Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:886-891 [Conf]
 142. Huiling Tai, Guangzhong Xie, Yadong Jiang
  An Artificial Olfactory System Based on Gas Sensor Array and Back-Propagation Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:892-897 [Conf]
 143. Yang-Cheng Lin, Hsin-Hsi Lai, Chung-Hsing Yeh
  Consumer Oriented Design of Product Forms. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:898-903 [Conf]
 144. Chun Jin, Xinlu Liu, Peng Gao
  An Intelligent Simulation Method Based on Artificial Neural Network for Container Yard Operation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:904-911 [Conf]
 145. Xuhua Yang, Zonghai Sun, Youxian Sun
  A Freeway Traffic Incident Detection Algorithm Based on Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:912-919 [Conf]
 146. Wei Chi, Bo Zhou, Aiguo Shi, Feng Cai, Yongsheng Zhang
  Radial Basis Function Network for Chaos Series Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:920-924 [Conf]
 147. Xihai Li, Ke Zhao, Daizhi Liu, Bin Zhang
  Feature Extraction and Identification of Underground Nuclear Explosion and Natural Earthquake Based on FM mlet Transform and BP Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:925-930 [Conf]
 148. Hanghang Tong, Chongrong Li, Jingrui He
  A Boosting-Based Framework for Self-Similar and Non-linear Internet Traffic Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:931-936 [Conf]
 149. Guozhen Tan, Wenjiang Yuan
  Traffic Flow Forecasting Based on Parallel Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:937-942 [Conf]
 150. Jie Wang, Dongwei Yan
  A High Precision Prediction Method by Using Combination of ELMAN and SOM Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:943-949 [Conf]
 151. Changshui Zhang, Shiliang Sun, Guoqiang Yu
  Short-Term Traffic Flow Forecasting Using Expanded Bayesian Network for Incomplete Data. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:950-955 [Conf]
 152. Jian-Mei Xiao, Xi-Huai Wang
  Highway Traffic Flow Model Using FCM-RBF Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:956-961 [Conf]
 153. Yue Liu, Yuan Wang, Yuan Li, Gengfeng Wu
  Earthquake Prediction by RBF Neural Network Ensemble. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:962-969 [Conf]
 154. Kwok-wing Chau
  Rainfall-Runoff Correlation with Particle Swarm Optimization Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:970-975 [Conf]
 155. Yongqing Yang, Jinde Cao, Daqi Zhu
  A Study of Portfolio Investment Decision Method Based on Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:976-981 [Conf]
 156. Yanglan Zhang, Yu Hua
  Portfolio Optimization for Multi-stage Capital Investment with Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:982-987 [Conf]
 157. Hyung-Jun Choi, Hyo-Seok Lee, Gyu-Sik Han, Jaewook Lee
  Efficient Option Pricing via a Globally Regularized Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:988-993 [Conf]
 158. Ji-Gang Xie, Jing Wang, Zheng-Ding Qiu
  Effectiveness of Neural Networks for Prediction of Corporate Financial Distress in China. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:994-999 [Conf]
 159. Min Jiang, Zhiqing Meng, Qiying Hu
  A Neural Network Model on Solving Multiobjective Conditional Value-at-Risk. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:1000-1006 [Conf]
 160. Ronggang Qi, Zifeng Li, Qing Ma
  DSP Structure Optimizations - A Multirate Signal Flow Graph Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (2), 2004, pp:1007-1012 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002