The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

International Symposium on Neural Networks (isnn)
2005 (conf/isnn/2005-3)

 1. Feng Xia, Youxian Sun
  NN-Based Iterative Learning Control Under Resource Constraints: A Feedback Scheduling Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1-6 [Conf]
 2. Zonghai Sun, Youxian Sun, Xuhua Yang, Yongqiang Wang
  Sequential Support Vector Machine Control of Nonlinear Systems by State Feedback. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:7-14 [Conf]
 3. Xiugai Li, Dexian Huang, Yihui Jin
  RBFNN-Based Multiple Steady States Controller for Nonlinear System and Its Application. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:15-20 [Conf]
 4. Xu Zha, Pingyuan Cui
  Sliding Mode Control for Uncertain Nonlinear Systems Using RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:21-29 [Conf]
 5. Weisheng Chen, Junmin Li
  Adaptive Backstepping Neural Network Control for Unknown Nonlinear Time-Delay Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:30-35 [Conf]
 6. Junyong Zhai, Shumin Fei
  Multiple Models Adaptive Control Based on RBF Neural Network Dynamic Compensation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:36-41 [Conf]
 7. Dingguo Chen, Jiaben Yang
  Stability Analysis and Performance Evaluation of an Adaptive Neural Controller. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:42-47 [Conf]
 8. Xiaojing Liu, Jianqiang Yi, Dongbin Zhao
  Adaptive Inverse Control System Based on Least Squares Support Vector Machines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:48-53 [Conf]
 9. Fei Long, Shumin Fei, Shiyou Zheng
  H-Infinity Control for Switched Nonlinear Systems Based on RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:54-59 [Conf]
 10. Tingliang Hu, Jihong Zhu, Chunhua Hu, Zengqi Sun
  Neural Networks Robust Adaptive Control for a Class of MIMO Uncertain Nonlinear Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:60-68 [Conf]
 11. Gary G. Yen
  Adaptive Critic for Controller Malfunction Accommodation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:69-78 [Conf]
 12. Min Wang, Donghua Zhou
  Output Based Fault Tolerant Control of Nonlinear Systems Using RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:79-85 [Conf]
 13. Ding-Li Yu, Thoonkhin Chang, Jin Wang
  Fault Tolerant Control of Nonlinear Processes with Adaptive Diagonal Recurrent Neural Network Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:86-91 [Conf]
 14. Yong D. Song, Xiao H. Liao, Cortney Bolden, Zhi Yang
  Dealing with Fault Dynamics in Nonlinear Systems via Double Neural Network Units. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:92-97 [Conf]
 15. Zhandong Yu, Qingchao Wang
  Neural Adaptive Singularity-Free Control by Backstepping for Uncertain Nonlinear Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:98-106 [Conf]
 16. Sung-Kwun Oh, Seok-Beom Roh, Tae-Chon Ahn
  Parameter Estimation of Fuzzy Controller Using Genetic Optimization and Neurofuzzy Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:107-112 [Conf]
 17. Zhipeng Shen, Chen Guo, Jianbo Sun, Chenjun Shi
  A Fuzzy CMAC Controller with Eligibility. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:113-118 [Conf]
 18. Bao Liu, Lihong Ren, Yongsheng Ding
  A Novel Intelligent Controller Based on Modulation of Neuroendocrine System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:119-124 [Conf]
 19. Yi Liu, XianHui Yang, Zhihua Xiong, Jie Zhang
  Batch-to-Batch Optimal Control Based on Support Vector Regression Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:125-130 [Conf]
 20. Xiaohua Xia, Zhiyan Luan, Dexian Huang, Yihui Jin
  Nonlinear Predictive Control Based on Wavelet Neural Network Applied to Polypropylene Process. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:131-136 [Conf]
 21. Mahdi Jalili-Kharaajoo
  Neural Network Control of Heat Exchanger Plant. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:137-142 [Conf]
 22. Yi Li, Qinke Peng, Baosheng Hu
  Remote Controller Design of Networked Control Systems Based on Self-constructing Fuzzy Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:143-149 [Conf]
 23. Hongchao Zhao, Qingjiu Xu, Wenjin Gu, Tingxue Xu
  Sliding Mode Control for Cross Beam Simulation System via Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:150-154 [Conf]
 24. Shaoze Yan, Kai Zheng, Yangmin Li
  Vibration Suppression of Adaptive Truss Structure Using Fuzzy Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:155-160 [Conf]
 25. Yali Zhou, Qizhi Zhang, Xiaodong Li, Woonseng Gan
  Experimental Investigation of Active Vibration Control Using a Filtered-Error Neural Network and Piezoelectric Actuators. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:161-166 [Conf]
 26. Yongfu Wang, Tianyou Chai, Lijie Zhao, Ming Tie
  Compensating Modeling and Control for Friction Using RBF Adaptive Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:167-172 [Conf]
 27. Baoming Ge, Anibal T. de Almeida, Fernando J. T. E. Ferreira
  Torque Control of Switched Reluctance Motors Based on Flexible Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:173-178 [Conf]
 28. Jun Wang, Hong Peng, Xiao Jian
  Position Control for PM Synchronous Motor Using Fuzzy Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:179-184 [Conf]
 29. Hanqing Zhao, Tao Wu, Daxue Liu, Yang Chen, Hangen He
  SVM Based Lateral Control for Autonomous Vehicle. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:185-191 [Conf]
 30. Yong D. Song, Xiao H. Liao, M. D. Gheorghiu, Ran Zhang, Yao Li
  Control of Reusable Launch Vehicle Using Neuro-adaptive Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:192-197 [Conf]
 31. Ying Gao, Xiaodan Lu, Liming Zhang
  A Neural Network Based on Biological Vision Learning and Its Application on Robot. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:198-203 [Conf]
 32. Fuchun Sun, Yuangang Tang, Lee Li, Zhonghang Yin
  Discrete-Time Adaptive Controller Design for Robotic Manipulators via Neuro-fuzzy Dynamic Inversion. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:204-209 [Conf]
 33. S. Murat Yesiloglu, Hakan Temeltas
  General Underactuated Cooperating Manipulators and Their Control by Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:210-215 [Conf]
 34. Meng Joo Er, Yi Zhou
  Intelligent Fuzzy Q-Learning Control of Humanoid Robots. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:216-221 [Conf]
 35. Jianbo Su
  Performance Analysis of Neural Network-Based Uncalibrated Hand-Eye Coordination. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:222-227 [Conf]
 36. Yangmin Li, Xin Chen
  Formation Control for a Multiple Robotic System Using Adaptive Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:228-233 [Conf]
 37. Yuangang Tang, Fuchun Sun, Zengqi Sun
  Tip Tracking of a Flexible-Link Manipulator with Radial Basis Function and Fuzzy System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:234-239 [Conf]
 38. Shubao Liu, Jun Wang
  Obstacle Avoidance for Kinematically Redundant Manipulators Using the Deterministic Annealing Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:240-246 [Conf]
 39. Liping Zhang, Shugen Ma, Bin Li, Zheng Zhang, Guowei Zhang, Binggang Cao
  BP Networks Based Trajectory Planning and Inverse Kinematics of a Reconfigurable Mars Rover. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:247-252 [Conf]
 40. Jian Tang, Jihong Zhu, Zengqi Sun
  A Novel Path Planning Approach Based on AppART and Particle Swarm Optimization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:253-258 [Conf]
 41. Anmin Zhu, Simon X. Yang, Fangju Wang, Gauri S. Mittal
  A Neuro-fuzzy Controller for Reactive Navigation of a Behaviour-Based Mobile Robot. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:259-264 [Conf]
 42. Jinxia Yu, Zixing Cai, Xiaobing Zou, Zhuohua Duan
  Research on the Calibration Method for the Heading Errors of Mobile Robot Based on Evolutionary Neural Network Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:265-270 [Conf]
 43. Yangmin Li, Yugang Liu, Shaoze Yan
  Adaptive Neural-Network Control for Redundant Nonholonomic Mobile Modular Manipulators. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:271-276 [Conf]
 44. An-Min Zou, Zeng-Guang Hou, Lejie Zhang, Min Tan
  A Neural Network-Based Camera Calibration Method for Mobile Robot Localization Problems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:277-284 [Conf]
 45. Zhuohua Duan, Zixing Cai, Xiaobing Zou, Jinxia Yu
  Abnormal Movement State Detection and Identification for Mobile Robots Based on Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:285-290 [Conf]
 46. Hua Xu, Peifa Jia, Xuegong Zhang
  A Neural Network Based Method for Shape Measurement in Steel Plate Forming Robot. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:291-296 [Conf]
 47. JianGuo Fu, Yingcai Wang, Jianhua Li, Zhenyu Zheng, Xingbo Yin
  Recurrent Networks for Integrated Navigation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:297-302 [Conf]
 48. Yupeng Jia, Dongfeng Yuan, Haixia Zhang, Xinying Gao
  Application of Different Basis and Neural Network Turbo Decoding Algorithm in Multicarrier Modulation System over Time-Variant Channels. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:303-308 [Conf]
 49. Ju Liu, Bo Gu, Hongji Xu, Jianping Qiao
  Blind Detection of Orthogonal Space-Time Block Coding Based on ICA Schemes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:309-314 [Conf]
 50. Sitao Wu, Xiaohong Wang
  Improvement of Borrowing Channel Assignment by Using Cellular Probabilistic Self-organizing Map. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:315-319 [Conf]
 51. Poyueh Chen, Hungming Tsai, ChengJian Lin, ChiYung Lee
  FPGA Realization of a Radial Basis Function Based Nonlinear Channel Equalizer. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:320-325 [Conf]
 52. Mingyan Jiang, Dongfeng Yuan, Shouliang Sun
  Varying Scales Wavelet Neural Network Based on Entropy Function and Its Application in Channel Equalization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:326-331 [Conf]
 53. Hong Tang, Tianshuang Qiu, Sen Li, Ying Guo, Wenrong Zhang
  Robust Direction of Arrival (DOA) Estimation Using RBF Neural Network in Impulsive Noise Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:332-337 [Conf]
 54. Fei Li, Shengmei Zhao, Baoyu Zheng
  Quantum Neural Network for CDMA Multi-user Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:338-342 [Conf]
 55. Jian Liu, Dongfeng Yuan, Song Ci, Yingji Zhong
  A New QoS Routing Optimal Algorithm in Mobile Ad Hoc Networks Based on Hopfield Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:343-348 [Conf]
 56. Xianghua Fu, Boqin Feng
  Content Filtering of Decentralized P2P Search System Based on Heterogeneous Neural Networks Ensemble. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:349-354 [Conf]
 57. Eun Ju Kim, Myung-Won Kim, Joung Woo Ryu
  Collaborative Filtering Based on Neural Networks Using Similarity. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:355-360 [Conf]
 58. Qiang Sun, Jianhua Li, Xinran Liang, Shenghong Li
  Using Double-Layer One-Class Classification for Anti-jamming Information Filtering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:361-366 [Conf]
 59. Wenwei Li, Dafang Zhang, Jinmin Yang
  Remote OS Fingerprinting Using BP Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:367-372 [Conf]
 60. Mahdi Jalili-Kharaajoo, Mohammadreza Sadri, Farzad Habibipour Roudsari
  Emotional Learning Based Intelligent Traffic Control of ATM Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:373-378 [Conf]
 61. Kaoshing Hwang, Mingchang Hsiao, Chengshong Wu, Shunwen Tan
  Multi-agent Congestion Control for High-Speed Networks Using Reinforcement Co-learning. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:379-384 [Conf]
 62. Zunxiong Liu, Deyun Zhang, Huichuan Liao
  Multi-scale Combination Prediction Model with Least Square Support Vector Machine for Network Traffic. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:385-390 [Conf]
 63. Yanlei Shang, Wei Guo, Shiduan Cheng
  Clustering Algorithm Based on Wavelet Neural Network Mobility Prediction in Mobile Ad Hoc Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:391-396 [Conf]
 64. Hanghang Tong, Chongrong Li, Jingrui He, Yang Chen
  Internet Traffic Prediction by W-Boost: Classification and Regression. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:397-402 [Conf]
 65. Xiaoying Liu, Xiaodong Liu, Xiaokang Lin, Qionghai Dai
  Fuzzy Neural Network for VBR MPEG Video Traffic Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:403-408 [Conf]
 66. Rong-Chang Chen, Jeanne Chen, Tung-Shou Chen, Chunhung Hsieh, Teyu Chen, Kaiyang Wu
  Building an Intrusion Detection System Based on Support Vector Machine and Genetic Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:409-414 [Conf]
 67. Dong Seong Kim, Ha-Nam Nguyen, Syng-Yup Ohn, Jong Sou Park
  Fusions of GA and SVM for Anomaly Detection in Intrusion Detection System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:415-420 [Conf]
 68. Zhenying Ma
  A Genetic SOM Clustering Algorithm for Intrusion Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:421-427 [Conf]
 69. Yong Feng, Kaigui Wu, Zhongfu Wu, Zhongyang Xiong
  Intrusion Detection Based on Dynamic Self-organizing Map Neural Network Clustering. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:428-433 [Conf]
 70. Hongying Zheng, Lin Ni, Di Xiao
  Intrusion Detection Based on MLP Neural Networks and K-Means Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:434-438 [Conf]
 71. Yuehui Chen, Ajith Abraham, Ju Yang
  Feature Selection and Intrusion Detection Using Hybrid Flexible Neural Tree. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:439-444 [Conf]
 72. Suyuan Cui, Xiaoli Li, Gaoxiang Ouyang, Xinping Guan
  Detection of Epileptic Spikes with Empirical Mode Decomposition and Nonlinear Energy Operator. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:445-450 [Conf]
 73. Tianqi Yang
  Neural Networks for Solving On-Line Outlier Detection Problems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:451-456 [Conf]
 74. Chen Huang, Guangrong Tang, Yupin Luo
  Pedestrian Detection by Multiple Decision-Based Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:457-462 [Conf]
 75. Xuhua Yang, Qiu Guan, Wanliang Wang, Shengyong Chen
  A Visual Automatic Incident Detection Method on Freeway Based on RBF and SOFM Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:463-469 [Conf]
 76. Yi Chai, Wenzhou Dai, Maoyun Guo, Shangfu Li, Zhifen Zhang
  A Self-organizing Map Method for Optical Fiber Fault Detection and Location. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:470-475 [Conf]
 77. Hanghang Tong, Chongrong Li, Jingrui He, Jiajian Chen, Quang-Anh Tran, Hai-Xin Duan, Xing Li
  Anomaly Internet Network Traffic Detection by Kernel Principle Component Classifier. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:476-481 [Conf]
 78. Peng Fu, Deyun Zhang, Lei Wang, Zhongxing Duan
  Intelligent Hierarchical Intrusion Detection System for Secure Wireless Ad Hoc Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:482-487 [Conf]
 79. Lei Wang, Yong Yang, Shixin Sun
  A New Approach of Network Intrusion Detection Using HVDM-Based SOM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:488-493 [Conf]
 80. Chiman Kwan, Tao Qian, Zhubing Ren, Hongda Chen, Roger Xu, Weijen Lee, Hemiao Zhang, Joseph Sheeley
  A Novel Approach to Corona Monitoring. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:494-500 [Conf]
 81. Zhonghui Hu, Yunze Cai, Xing He, Ye Li, Xiaoming Xu
  Multi-class Probability SVM Fusion Using Fuzzy Integral for Fault Diagnosis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:501-507 [Conf]
 82. Guangrui Wen, Liangsheng Qu, Xining Zhang
  A Rapid Response Intelligent Diagnosis Network Using Radial Basis Function Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:508-513 [Conf]
 83. Qingmin Zhou, Chenbo Yin
  An Integrated Approach to Fault Diagnosis Based on Variable Precision Rough Set and Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:514-520 [Conf]
 84. Qianjin Guo, Haibin Yu, Aidong Xu
  Hybrid PSO Based Wavelet Neural Networks for Intelligent Fault Diagnosis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:521-530 [Conf]
 85. Guangming Dong, Jin Chen, Xuanyang Lei, Zuogui Ning, Dongsheng Wang, Xiongxiang Wang
  Global-Based Structure Damage Detection Using LVQ Neural Network and Bispectrum Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:531-537 [Conf]
 86. Yaw-Jen Chang
  Fault Detection for Plasma Etching Processes Using RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:538-543 [Conf]
 87. Ding-Li Yu, Ding-Wen Yu
  Detecting Sensor Faults for a Chemical Reactor Rig via Adaptive Neural Network Model. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:544-549 [Conf]
 88. Lei Guo, Yumin Zhang, Chengliang Liu, Hong Wang, Chun-Bo Feng
  Optimal Actuator Fault Detection via MLP Neural Network for PDFs. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:550-555 [Conf]
 89. Guanglan Liao, Tielin Shi, Weihua Li, Tao Huang
  Feature Selection and Classification of Gear Faults Using SOM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:556-560 [Conf]
 90. Dongxiang Jiang, Kai Li, Gang Zhao, Jinhui Diao
  Application of Fuzzy SOFM Neural Network and Rough Set Theory on Fault Diagnosis for Rotating Machinery. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:561-566 [Conf]
 91. Linke Zhang, Lin He, Kerong Ben, Na Wei, Yunfu Pang, Shijian Zhu
  Identification of the Acoustic Fault Sources of Underwater Vehicles Based on Modular Structure Variable RBF Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:567-573 [Conf]
 92. Li Li, Liying Ma, Khashayar Khorasani
  A Dynamic Recurrent Neural Network Fault Diagnosis and Isolation Architecture for Satellite's Actuator/Thruster Failures. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:574-583 [Conf]
 93. Zhongqi Li, Liying Ma, Khashayar Khorasani
  Fault Detection in Reaction Wheel of a Satellite Using Observer-Based Dynamic Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:584-590 [Conf]
 94. Zhijie Zhou, Changhua Hu, Xiaoxia Han, Guangjun Chen
  Adaptive Wavelet Packet Neural Network Based Fault Diagnosis for Missile's Amplifier. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:591-596 [Conf]
 95. Long Liu, Guang Meng
  Crack Detection in Supported Beams Based on Neural Network and Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:597-602 [Conf]
 96. Weixiang Sun, Jin Chen, Xing Wu, Fucai Li, Guicai Zhang, Guangming Dong
  Early Loosening Fault Diagnosis of Clamping Support Based on Information Fusion. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:603-608 [Conf]
 97. Xiaolin Chen, Yonghong Cheng, Zhelei Zhu, Bo Yue, Xiaojun Xie
  Insulating Fault Diagnosis of XLPE Power Cables Using Multi-parameter Based on Artificial Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:609-615 [Conf]
 98. Xusheng Yang, Yong You, Wanxing Sheng, Sunan Wang
  A Hybrid Method and Its Application for Power System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:616-621 [Conf]
 99. Hongying Yang, Hao Ye, Guizeng Wang, Tongfu Hu
  Fuzzy Neural Very-Short-Term Load Forecasting Based on Chaotic Dynamics Reconstruction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:622-627 [Conf]
 100. Hungcheng Chen, Kuohua Huang, Lungyi Chang
  Application of Neural Networks for Very Short-Term Load Forecasting in Power Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:628-633 [Conf]
 101. Xunming Li, Dengcai Gong, Linfeng Li, Changyin Sun
  Next Day Load Forecasting Using SVM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:634-639 [Conf]
 102. Shu Fan, Chengxiong Mao, Luonan Chen
  Peak Load Forecasting Using the Self-organizing Map. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:640-647 [Conf]
 103. Jianmei Xiao, Tengfei Zhang, Xihuai Wang
  Ship Power Load Prediction Based on RST and RBF Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:648-653 [Conf]
 104. Youping Fan, Yunping Chen, Wansheng Sun, Dong Liu, Yi Chai
  Contingency Screening of Power System Based on Rough Sets and Fuzzy ARTMAP. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:654-661 [Conf]
 105. Mahdi Jalili-Kharaajoo, Farzad Habibipour Roudsari
  Intelligent Neuro-fuzzy Based Predictive Control of a Continuous Stirred Tank Reactor. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:662-667 [Conf]
 106. Chamni Jaipradidtham
  Adaptive Neuro-fuzzy SVC for Multimachine Hybrid Power System Stability Improvement with a Long of Double Circuit Transmission Lines. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:668-673 [Conf]
 107. Gaowei Yan, Gang Xie, Keming Xie, Zehua Chen, Hongbing Wang
  Application of BP Network-Based Multi-sensor Fusion Techniques in Measurement of the Unburned Carbon in Fly Ash. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:674-679 [Conf]
 108. Jun Cai, Yanda Li
  Classification of Nuclear Receptor Subfamilies with RBF Kernel in Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:680-685 [Conf]
 109. Guixia Liu, Chunguang Zhou, Yuanxian Zhu, Wengang Zhou
  Prediction of Contact Maps in Proteins Based on Recurrent Neural Network with Bias Units. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:686-690 [Conf]
 110. Yaofeng Xue, Jingqi Yuan
  A SVR-Based Multiple Modeling Algorithm for Antibiotic Fermentation Process Using FCM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:691-696 [Conf]
 111. Jinwen Ma, Fuhai Li, Jianfeng Liu
  Non-parametric Statistical Tests for Informative Gene Selection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:697-702 [Conf]
 112. Fei Ge, Jinwen Ma
  An Information Criterion for Informative Gene Selection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:703-708 [Conf]
 113. Shuanhu Wu, Alan Wee-Chung Liew, Hong Yan
  OPTOC-Based Clustering Analysis of Gene Expression Profiles in Spectral Space. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:709-718 [Conf]
 114. Xiaobo Zhou, Kuang-Yu Liu, Guangqin Li, Stephen T. C. Wong
  Model the Relationship Between Gene Expression and TFBSs Using a Simplified Neural Network with Bayesian Variable Selection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:719-724 [Conf]
 115. Xiaotong Wen, Xiao-jie Zhao, Li Yao
  Synchrony of Basic Neuronal Network Based on Event Related EEG. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:725-730 [Conf]
 116. Mingyu Liu, Jue Wang, Chongxun Zheng
  Non-negative Matrix Factorizations Based Spontaneous Electroencephalographic Signals Classification Using Back Propagation Feedback Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:731-736 [Conf]
 117. Yongmei Sun, Tianshuang Qiu, Wenhong Liu, Wenqiang Guo, Hui Li
  Neural Networks Preprocessing Based Adaptive Latency Change Estimation of Evoked Potentials. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:737-741 [Conf]
 118. Daifeng Zha, Tianshuang Qiu, Xiaobing Li
  Blind Estimation of Evoked Potentials Based on Fractional Lower Order Statistics. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:742-747 [Conf]
 119. Jian Ma, Zengqi Sun, Guangbo Dong, Guihai Xie
  Wavelet Denoise on MRS Data Based on ICA and PCA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:748-753 [Conf]
 120. Chen Pan, Xiangguo Yan, Chongxun Zheng
  Hard Margin SVM for Biomedical Image Segmentation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:754-759 [Conf]
 121. Wei Wang, Lanfeng Yan, Baowei Liu, Heng Zhang
  Multisensors Information Fusion with Neural Networks for Noninvasive Blood Glucose Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:760-766 [Conf]
 122. Ray-I Chang
  Disease Diagnosis Using Query-Based Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:767-773 [Conf]
 123. Xuemei Huang, Zhide Tang, Caixin Sun
  Study of BP Neural Network and Its Application in Lung Cancer Intelligent Diagnosis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:774-779 [Conf]
 124. HeeJun Song, SeonGu Lee, Dongwon Kim, Gwi-Tae Park
  New Methodology of Computer Aided Diagnostic System on Breast Cancer. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:780-789 [Conf]
 125. Ning Li, Huajie Zhou, Jinjiang Ling, Zhi-Hua Zhou
  Spiculated Lesion Detection in Digital Mammogram Based on Artificial Neural Network Ensemble. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:790-795 [Conf]
 126. Shishir Bashyal
  Classification of Psychiatric Disorders Using Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:796-800 [Conf]
 127. Zhanquan Sun, Jianqiang Yi, Guangcheng Xi
  Multilevel Neural Network to Diagnosis Procedure of Traditional Chinese Medicine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:801-806 [Conf]
 128. Jonghan Kim, Eoksu Sim, Sungwon Jung
  An Automated Blowing Control System Using the Hybrid Concept of Case Based Reasoning and Neural Networks in Steel Industry. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:807-812 [Conf]
 129. Lihua Xue, Hongzhong Huang, Yaohua Hu, Zhangming Shi
  Neural Networks Based Multiplex Forecasting System of the End-Point of Copper Blow Period. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:813-818 [Conf]
 130. Fenghua Wang, Zhijian Jin, Zishu Zhu
  Modeling and Prediction of Electric Arc Furnace Based on Neural Network and Chaos Theory. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:819-826 [Conf]
 131. Zhonghui Luo, Xiaozhen Wang, Xiaoning Xue, Baihai Wu, Yibin Yu
  Modeling and Prediction of Violent Abnormal Vibration of Large Rolling Mills Based on Chaos and Wavelet Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:827-832 [Conf]
 132. Tito Valenzuela, Karina Carvajal, Gonzalo Acuña, Max Chacón, Luis Magne
  Neural Grey Box Model for Power Estimation in Semiautogenous Mill. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:833-838 [Conf]
 133. Zhihua Xiong, Jie Zhang, Xiong Wang, Yongmao Xu
  Neural Network Based On-Line Shrinking Horizon Re-optimization of Fed-Batch Processes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:839-844 [Conf]
 134. Tae-Seon Kim
  Chip Speed Prediction Model for Optimization of Semiconductor Manufacturing Process Using Neural Networks and Statistical Methods. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:845-850 [Conf]
 135. Kesheng Wang, Per Alvestad, Yi Wang, Qingfeng Yuan, Minglun Fang, Lingiang Sun
  Using ANNs to Model Hot Extrusion Manufacturing Process. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:851-856 [Conf]
 136. Junyan Yang, Youyun Zhang
  Application Research of Support Vector Machines in Condition Trend Prediction of Mechanical Equipment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:857-864 [Conf]
 137. Ding-Li Yu, Michael Beham
  Comparative Study on Engine Torque Modelling Using Different Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:865-870 [Conf]
 138. Ming Tie, Heng Yue, Tianyou Chai
  A Hybrid Intelligent Soft-Sensor Model for Dynamic Particle Size Estimation in Grinding Circuits. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:871-876 [Conf]
 139. Yiyu Lu, Xiaohong Li, Binquan Jiao, Yong Liao
  Application of Artificial Neural Networks in Abrasive Waterjet Cutting Process. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:877-882 [Conf]
 140. Hongli Gao, Mingheng Xu
  Intelligent Tool Condition Monitoring System for Turning Operations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:883-889 [Conf]
 141. Changrong Liao, Hong Hui Zhang, Miao Yu, Weimin Chen, Jiansheng Weng
  A Recurrent Neural Network Modeling for Automotive Magnetorheological Fluid Shock Absorber. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:890-896 [Conf]
 142. Kok Kiong Tan, Sunan Huang, V. Prahlad, Tong Heng Lee
  Geometrical Error Compensation of Gantry Stage Using Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:897-902 [Conf]
 143. Quansheng Dou, Chunguang Zhou, Guanyu Pan, Hongwen Luo, Quan Liu
  Neural Particle Swarm Optimization for Casing Damage Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:903-907 [Conf]
 144. Hua Xu, Peifa Jia, Xuegong Zhang
  A Novel Chamber Scheduling Method in Etching Tools Using Adaptive Neural Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:908-913 [Conf]
 145. Jiao Wang, Xiong Wang
  CFNN Without Normalization-Based Acetone Product Quality Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:914-920 [Conf]
 146. Qi Wang, Jie Zhu, Bo Yu
  Combining Classifiers in Software Quality Prediction: A Neural Network Approach. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:921-926 [Conf]
 147. Yingkui Gu, Hongzhong Huang, Yonghua Li
  Neural-Network-Driven Fuzzy Reasoning for Product Development Processes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:927-932 [Conf]
 148. Yeander Kuan, Hsinchung Lien
  The Integration of the Neural Network and Computational Fluid Dynamics for the Heatsink Design. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:933-938 [Conf]
 149. Xiaoling Huang, Jiansheng Xue, Liju Dong
  The Modeling and Application of Cost Predication Based on Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:939-946 [Conf]
 150. Pei-Chann Chang, K. Robert Lai
  Combining SOM and Fuzzy Rule Base for Sale Forecasting in Printed Circuit Board Industry. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:947-954 [Conf]
 151. Liqiang He, Zhiyong Liu
  Improving Accuracy of Perceptron Predictor Through Correlating Data Values in SMT Processors. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:955-964 [Conf]
 152. Mingzhe Liu, Ruili Wang, Jiansheng Wu, Ray H. Kemp
  A Genetic-Algorithm-Based Neural Network Approach for Short-Term Traffic Flow Forecasting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:965-970 [Conf]
 153. Minghu Jiang, Huiying Cai, Bo Zhang
  Self-organizing Map Analysis Consistent with Neuroimaging for Chinese Noun, Verb and Class-Ambiguous Word. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:971-976 [Conf]
 154. Minghu Jiang, Chengqing Zong, Beixing Deng
  Self-organizing Map Analysis of Conceptual and Semantic Relations for Noun. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:977-982 [Conf]
 155. Xiaohong Li, Xinfei Wang, Yong Kang, Zheng He
  Artificial Neural Network for Prediction of Rockburst in Deep-Buried Long Tunnel. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:983-986 [Conf]
 156. Yongkab Kim, Sunja Lim, Hwan Y. Kim, Sung-Kwun Oh, Chung Yu
  Implementation of Brillouin-Active Fiber Based Neural Network in Smart Structures. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:987-991 [Conf]
 157. Bin Chen, Gang Chen, Hongtao Liu, Xianghe Peng, Jinghong Fan
  Inelastic Simulation of Insect Cuticle Using Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:992-997 [Conf]
 158. Yingjie Yang, David Gillingwater, Chris J. Hinde
  Applying Neural Networks and Geographical Information Systems to Airport Noise Evaluation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:998-1003 [Conf]
 159. Yi Chai, Maoyun Guo, Shangfu Li, Zhifen Zhang, Dalong Feng
  An Artificial Neural Network Method for Map Correction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1004-1009 [Conf]
 160. Li Yang, Chun Zuo, Yuguo Wang
  An Effective Two-Stage Neural Network Model and Its Application on Flood Loss Prediction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1010-1016 [Conf]
 161. Gang Liu, Xuehong Yang, Minzan Li
  An Artificial Neural Network Model for Crop Yield Responding to Soil Parameters. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1017-1021 [Conf]
 162. Ancheng Pan, Yongqing Yang, Hanhui Hu
  Research on Reservation Allocation Decision Method Based on Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1022-1027 [Conf]
 163. Lijie Zhao, Tianyou Chai
  Wastewater BOD Forecasting Model for Optimal Operation Using Robust Time-Delay Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1028-1033 [Conf]
 164. Kwok-wing Chau
  A Split-Step PSO Algorithm in Prediction of Water Quality Pollution. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1034-1039 [Conf]
 165. Chuntian Cheng, Kwok-wing Chau, Yingguang Sun, Jianyi Lin
  Long-Term Prediction of Discharges in Manwan Reservoir Using Artificial Neural Network Models. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1040-1045 [Conf]
 166. Kesheng Wang, Resko Barna, Yi Wang, Maxim Boldin, Ove R. Hjelmervik
  Application of Artificial Neural Networks to Predicate Shale Content. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1046-1051 [Conf]
 167. Sehun Lim, Juhee Hahn
  Optimization of Forecasting Supply Chain Management Sustainable Collaboration Using Hybrid Artificial Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1052-1057 [Conf]
 168. Quansheng Lei, Jian Chen, Qing Zhou
  Multiple Criteria Inventory Classification Based on Principal Components Analysis and Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  ISNN (3), 2005, pp:1058-1063 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002