The SCEAS System
Navigation Menu

Conferences in DBLP

IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia (pcm)
2001 (conf/pcm/2001)

 1. Noboru Kamijoh, Tadanobu Inoue, Kohichiroh Kishimoto, Ken Tamagawa
  Linux Watch: Hardware Platform for Wearable Computing Research. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1-7 [Conf]
 2. Ryoko Ueoka, Michitaka Hirose, Kengo Kuma, Michie Sone, Kenji Kohiyama, Tomohiro Kawamura, Kenichiro Hiroto
  Wearable Computer Application for Open Air Exhibition in EXPO 2005. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:8-15 [Conf]
 3. Kiyoharu Aizawa, Kenichiro Ishijima, Makoto Shiina
  Automatic Summarization of Wearable Video - Indexing Subjective Interest. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:16-23 [Conf]
 4. Tatsuyuki Kawamura, Yasuyuki Kono, Masatsugu Kidode
  A Novel Video Retrieval Method to Support a User's Recollection of Past Events Aiming for Wearable Information Playing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:24-31 [Conf]
 5. Tetsuro Ogi, Koji Yamamoto, Toshio Yamada, Michitaka Hirose
  Experience of Immersive Virtual World Using Cellular Phone Interface. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:32-39 [Conf]
 6. Takeshi Kurata, Takashi Okuma, Masakatsu Kourogi, Takekazu Kato, Katsuhiko Sakaue
  VizWear: Toward Human-Centered Interaction through Wearable Vision and Visualization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:40-47 [Conf]
 7. Haizhou Ai, Luhong Liang, Xipan Xiao, Guangyou Xu
  Face Indexing and Retrieval in Personal Digital Album. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:48-54 [Conf]
 8. Khalid Idrissi, Julien Ricard, Alfred Anwander, Atilla Baskurt
  An Image Retrieval System Based on Local and Global Color Descriptions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:55-62 [Conf]
 9. Dong Zhang, Wei Qi, HongJiang Zhang
  A New Shot Boundary Detection Algorithm. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:63-70 [Conf]
 10. Peng Wu, B. S. Manjunath, Shivkumar Chandrasekaran
  An Adaptive Index Structure for High-Dimensional Similarity Search. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:71-77 [Conf]
 11. Wensheng Zhou, Son Dao
  Combining Hierarchical Classifiers with Video Semantic Indexing Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:78-85 [Conf]
 12. Wang Xing Guo, Liu Ji Lin, Weiguo Zheng, Ishfaq Ahmad
  Mismatch MB Retrieval for MPEG-2 to MPEG-4 Transcoding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:86-93 [Conf]
 13. Dongyang Long, Weijia Jia
  On the Optimal Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:94-101 [Conf]
 14. Yang Yu, Xuelong Zhu
  Dynamic Multi-reference Prediction in Video Coding for Improved Error Resilience over Internet. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:102-109 [Conf]
 15. Duan-Yu Chen, Suh-Yin Lee
  Motion-Based Semantic Event Detection for Video Content Description in MPEG-7. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:110-117 [Conf]
 16. Yan Lu, Wen Gao, Feng Wu
  Fast and Robust Sprite Generation for MPEG-4 Video Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:118-125 [Conf]
 17. Shin-Wei Yang, Chung-Neng Wang, Chi-Min Liu, Ti-Hao Chiang
  Fast Motion Estimation Using N-Queen Pixel Decimation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:126-133 [Conf]
 18. Chung-Neng Wang, Chi-Min Liu, Ti-Hao Chiang
  Improved MPEG-4 Visual Texture Coding Using Perceptual Dithering for Transparent Image Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:134-141 [Conf]
 19. Anthony G. Nguyen, Jenq-Neng Hwang
  SPEM Rate Control. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:142-149 [Conf]
 20. Chunli Wang, Wen Gao, Zhaoguo Xuan
  A Real-Time Large Vocabulary Continuous Recognition System for Chinese Sign Language. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:150-157 [Conf]
 21. Dongmei Wang, Russell M. Mersereau
  Object Modeling, Coding, and Transmission for Multimedia Communications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:158-165 [Conf]
 22. Hideki Tanahashi, Caihua Wang, Yoshinori Niwa, Kazuhiko Yamamoto
  Live Events Accessing for Multi-users with Free Viewpoints Using Stereo Omni-directional System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:166-173 [Conf]
 23. Tian-Shu Wang, Heung-Yeung Shum, Ying-Qing Xu, Nan-Ning Zheng
  Unsupervised Analysis of Human Gestures. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:174-181 [Conf]
 24. Fan Lin, Liu Wenyin, Zheng Chen, HongJiang Zhang, Long Tang
  User Modeling for Efficient Use of Multimedia Files. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:182-189 [Conf]
 25. Young-Kee Jung, Yo-Sung Ho
  A Feature-Based Vehicle Tracking System in Congested Traffic Video Sequences. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:190-197 [Conf]
 26. Ying Li, C. C. Jay Kuo
  Movie Event Detection by Using Audio Visual Information. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:198-205 [Conf]
 27. Peizhong Lu, Lide Wu
  Double Hierarchical Algorithm for Video Mosaics. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:206-213 [Conf]
 28. Ming-Gang Liu, Chao-Huan Hou
  Automatic Segmentation and Tracking of Moving Objects. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:214-221 [Conf]
 29. Xiang-Rong Chen, HongJiang Zhang
  Text Area Detection from Video Frames. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:222-228 [Conf]
 30. Yong Wang, Jiang Li, Kun Zhou, Heung-Yeung Shum
  Interacting with 3D Graphic Objects in an Image-Based Environment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:229-236 [Conf]
 31. Yea-Shuan Huang, Yao-Hong Tsai, Jun-Wei Shieh
  Robust Face Recognition with Light Compensation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:237-244 [Conf]
 32. Yao-Jen Chang, Yung-Chang Chen
  Robust Head Pose Estimation Using Textured Polygonal Model with Local Correlation Measure. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:245-252 [Conf]
 33. Feng Xie, Guangyou Xu, Eckart Hundt
  A Face Verification Algorithm Integrating Geometrical and Template Features. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:253-260 [Conf]
 34. Bo Zhang, Changbo Hu, Qingsheng Cai, Baining Guo, Harry Shum
  E-Partner: A Photo-Realistic Conversation Agent. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:261-268 [Conf]
 35. Zicheng Liu, Zhengyou Zhang, Dennis Adler, Erik Hanson, Michael F. Cohen
  A Robust and Fast Face Modeling System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:269-276 [Conf]
 36. Kwan-Ho Lin, Baofeng Guo, Kin-Man Lam, Wan-Chi Siu
  Automatic Human Face Recognition System Using Fractal Dimension and Modified Hausdorff Distance. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:277-284 [Conf]
 37. Jiann-Jone Chen, Cheng-Yi Liu, Yea-Shuan Huang, Jun-Wei Hsieh
  Similarity Retrieval in Image Databases by Boosted Common Shape Features Among Query Images. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:285-292 [Conf]
 38. Huizhen Yu, W. Eric L. Grimson
  Combining Configurational and Statistical Approaches in Image Retrieval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:293-300 [Conf]
 39. Pei-Yuan Huang, Long-Wen Chang
  Digital Image Coding with Hybrid Wavelet Packet Transform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:301-307 [Conf]
 40. Chih-Yi Chiu, Hsin-Chih Lin, Shi-Nine Yang
  Texture Retrieval with Linguistic Descriptions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:308-315 [Conf]
 41. Chi-Syan Lin
  Implementation of the Virtual School: Best Cyber Academy. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:316-323 [Conf]
 42. Jihn-Chang J. Jehng, Jia-Sheng Heh
  Applying Process Improvement Approach to the Design and Development of a Multimedia-Based Training Management System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:324-334 [Conf]
 43. Dong Wei, Nirwan Ansari
  IP Traffic Monitoring: An Overview and Future Considerations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:335-342 [Conf]
 44. Gerhard R. Joubert, Odej Kao
  Efficient Dynamic Image Retrieval Using the Á Trous Wavelet Transformation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:343-350 [Conf]
 45. Sagarmay Deb, Yanchun Zhang
  Image Retrieval in Multimedia with Emergence Index. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:351-358 [Conf]
 46. Chi-Wai Fung, Qing Li
  Efficient Multimedia Database Indexing Using Structural Join Index Hierarchy. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:359-366 [Conf]
 47. Jiung-yao Huang, Lawrence Y. Deng
  Modeling of the HLA-Based Simulation System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:367-374 [Conf]
 48. Jen-Wen Ding, Yueh-Min Huang, Cheng-Chung Chu
  An End-to-End Delivery Scheme for Robust Video Streaming. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:375-382 [Conf]
 49. Jana Dittmann, Enrico Hauer, Claus Vielhauer, Jörg Schwenk, Eva Saar
  Customer Identification for MPEG Video Based on Digital Fingerprinting. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:383-390 [Conf]
 50. Shuichi Shimizu
  Performance Analysis of Data Hiding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:391-398 [Conf]
 51. Chaur-Chin Chen
  Data Encryption Using MRF with an RSA Key. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:399-402 [Conf]
 52. Y. J. Song, R. Z. Liu, T. N. Tan
  Digital Watermarking for Forgery Detection in Printed Materials. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:403-410 [Conf]
 53. I. Wiseto Agung, Peter Sweeney
  Improvement and Comments on Image Watermarking Using Complementary Modulation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:411-417 [Conf]
 54. Peter Bergström
  An Eye-Movement Controlled Wavelet Based Image Coder. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:418-425 [Conf]
 55. Yuwen He, Xuejun Zhao, Shiqiang Yang, Yuzhuo Zhong
  Variable Frame-Rate Video Coding Based on Global Motion Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:426-433 [Conf]
 56. Daniel Pak-Kong Lun, Tommy C. L. Chan, Tai-Chiu Hsung, David Dagan Feng
  Efficient Blind Image Restoration Based on 1-D Generalized Cross Validation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:434-441 [Conf]
 57. Ta-Te Lu, Kuo-Wei Wen, Pao-Chi Chang
  Block Reordering Wavelet Packet SPIHT Image Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:442-449 [Conf]
 58. Xinding Sun, Ajay Divakaran, B. S. Manjunath
  A Motion Activity Descriptor and Its Extraction in Compressed Domain. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:450-457 [Conf]
 59. Jian Wang, Chang Wen Chen
  A Fast and Effective Block-Matching Error Concealment Scheme. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:458-465 [Conf]
 60. Shan Liu, Jongwon Kim, C. C. Jay Kuo
  Bit Allocation for Video Coding with Temporal-Spatial Tradeoff. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:466-473 [Conf]
 61. Shyhwei Teng, Guojun Lu
  An Evaluation of the Robustness of Image Retrieval Based on Vector Quantization. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:474-481 [Conf]
 62. Jun Yang, Yueting Zhuang, Qing Li
  Search for Multi-modality Data in Digital Libraries. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:482-489 [Conf]
 63. Chorng-Meng Chew, Mohan S. Kankanhalli
  Compressed Domain Summarization of Digital Video. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:490-497 [Conf]
 64. Weiqiang Wang, Wen Gao
  Automatic Segmentation of News Items Based on Video and Audio Features. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:498-505 [Conf]
 65. Yin Xu, Yujin Zhang
  Association Feedback: A Novel Tool for Feature Elements Based Image Retrieval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:506-513 [Conf]
 66. Colin C. Venters, Richard J. Hartley, Matthew D. Cooper, William T. Hewitt
  Query by Visual Example: Assessing the Usability of Content-Based Image Retrieval System User Interfaces. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:514-521 [Conf]
 67. Lei Zhu, Chun Tang, Aidong Zhang
  Using Keyblock Statistics to Model Image Retrieval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:522-529 [Conf]
 68. Yongwei Zhu, Mohan S. Kankanhalli, Changsheng Xu
  Pitch Tracking and Melody Slope Matching for Song Retrieval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:530-537 [Conf]
 69. Simon Moncrieff, Chitra Dorai, Svetha Venkatesh
  Analysis of Environmental Sounds as Indexical Signs in Film. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:538-545 [Conf]
 70. H. S. Lam, Tan Lee, P. C. Ching
  A Low Missing Rate Audio Search Technique for Cantonese Radio Broadcast Recording. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:546-549 [Conf]
 71. Feng Yu, Eric Chang, Ying-Qing Xu, Heung-Yeung Shum
  Emotion Detection from Speech to Enrich Multimedia Content. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:550-557 [Conf]
 72. Yong Woon Park, Keon Hyo Baek, Ki-Dong Chung
  Proxy Caching Based on Patching Scheme and Prefetching. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:558-565 [Conf]
 73. Yan Hu, GuangZhao Zhang
  A Stateless Active Queue Management Scheme for Approximating Fair Bandwidth Allocation and Stabilized Buffer Occupation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:566-573 [Conf]
 74. Shinji Osada, Hiroaki Higaki
  QoS-Based Checkpoint Protocol for Multimedia Network Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:574-581 [Conf]
 75. Chung-Ming Huang, Pei-Chuan Liu, Pi-Fung Shih
  An Interactive Audio and Video Station over Internet. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:582-589 [Conf]
 76. Jyh-Shing Roger Jang, Hong-Ru Lee, Chia-Hui Yeh
  Query by Tapping: A New Paradigm for Content-Based Music Retrieval from Acoustic Input. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:590-597 [Conf]
 77. Chung-Hsien Wu, Yu-Hsien Chiu, Kung-Wei Cheng
  Multi-modal Sign Icon Retrieval for Augmentative Communication. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:598-605 [Conf]
 78. Hsin-Min Wang, Berlin Chen
  Comparison of Word and Subword Indexing Techniques for Mandarin Chinese Spoken Document Retrieval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:606-613 [Conf]
 79. Chien-Kang Huang, Lee-Feng Chien, Yen-Jen Oyang
  Interactive Web Multimedia Search Using Query-Session-Based Query Expansion. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:614-621 [Conf]
 80. Han-Chieh Chao, Yen-Ming Chu, Tak-Goa Tsuei
  Codec Schemes Selection for Wireless Voice over IP (VoIP). [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:622-629 [Conf]
 81. Tomás Brandão, Tiago Rosa Maria Paula Queluz, António Rodrigues
  On the Use of Error Correction Codes in Spread Spectrum Based Image Watermarking. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:630-637 [Conf]
 82. Jin S. Seo, Chang D. Yoo
  Correlation Detection of Asymmetric Watermark. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:638-645 [Conf]
 83. Massimo Monsignori, Paolo Nesi, Marius B. Spinu
  Watermarking Music Sheets. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:646-653 [Conf]
 84. Shaou-Gang Miaou, Tzung-Shian Lee, Chih-Ming Chen
  BCH Coded Watermarks for Error-Prone Transmission of MPEG Video. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:654-661 [Conf]
 85. Weikai Xie, Yuanchun Shi, Guangyou Xu, Dong Xie
  Smart Classroom - An Intelligent Environment for Tele-education. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:662-668 [Conf]
 86. Wenli Zhang, Yoshitomo Yaginuma, Masao Sakauchi
  Movie Video Hypermedia Authoring System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:669-676 [Conf]
 87. Frank Wang, Grace Lian, Jeff Zheng
  Design Considerations for the Video Analyzer SDK. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:677-684 [Conf]
 88. Fang Yu, Qian Zhang, Wenwu Zhu, Ya-Qin Zhang
  Network-Adaptive Cache Management Schemes for Mixed Media. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:685-692 [Conf]
 89. Guijin Wang, Xinggang Lin
  Robust Scalable Image Transmission over Wireless Fading Channel. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:693-699 [Conf]
 90. Hsiang-Ren Shih, Chun-Liang Hou, I-Chieh Lin, Shie-Jue Lee
  A Dynamic Regulation with Scheduler Feedback Information for Multimedia Networks. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:700-707 [Conf]
 91. Huadong Ma, Kang G. Shin
  A New Scheduling Scheme for Multicast True VoD Service. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:708-715 [Conf]
 92. Yunnan Wu, Anthony Vetro, Huifang Sun, Sun-Yuan Kung
  Intelligent Multi-hop Video Communications. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:716-723 [Conf]
 93. Pin Liao, Wen Gao, Li Shen, Xilin Chen, Shiguang Shan, Wenbing Zeng
  Classification of Facial Images Using Gaussian Mixture Models. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:724-731 [Conf]
 94. Byung Cheol Song, Myung Jun Kim, Jong Beom Ra
  A Fast Descriptor Matching Algorithm for Exhaustive Search in Large Databases. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:732-739 [Conf]
 95. Fang Qian, Lei Zhang, Fuzong Lin, Bo Zhang
  FBCC: An Image Similarity Algorithm Based on Regions. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:740-747 [Conf]
 96. Ji-Hwan Park, Sook Ee Jeong, Young Huh
  A New Digital Watermarking for Text Document Images Using Diagonal Profile. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:748-755 [Conf]
 97. Hyun-ju Lee, Yong-Jae Lee, Chil-Woo Lee
  Gesture Classification and Recognition Using Principal Component Analysis and HMM. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:756-763 [Conf]
 98. Wai-Pak Choi, Kin-Man Lam, Wan-Chi Siu
  A Robust Line-Feature-Based Hausdorff Distance for Shape Matching. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:764-771 [Conf]
 99. Changsheng Xu, David Dagan Feng, Yongwei Zhu
  Copyright Protection for WAV-Table Synthesis Audio Using Digital Watermarking. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:772-779 [Conf]
 100. Xiaochen Bo, Lincheng Shen, Wensen Chang
  Sign Correlation Detector for Blind Image Watermarking in the DCT Domain. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:780-787 [Conf]
 101. K. H. Leung, Bing Zeng
  Wavelet-Domain Image Watermarking Based on Statistical Metrics. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:788-795 [Conf]
 102. Yuichi Nakai
  Semi Fragile Watermarking Based on Wavelet Transform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:796-803 [Conf]
 103. Chin-Chen Chang, Jyh-Chiang Yeh, Ju Yuan Hsiao
  A Novel Scheme for Securing Image Steganography. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:804-811 [Conf]
 104. Minghua Chen, Yun He
  A Synchronous Fragile Watermarking Scheme for Erroneous Q-DCT Coefficients Detection. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:812-818 [Conf]
 105. Arthur Chun-Chieh Shih, Hsiao-Rong Tyan, Hong-Yuan Mark Liao
  Shot Change Detection Based on the Reynolds Transport Theorem. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:819-824 [Conf]
 106. Shui-Lung Chuang, Lee-Feng Chien, Hsiao-Tieh Pu
  Automatic Subject Categorization of Query Terms for Filtering Sensitive Queries in Multimedia Search. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:825-830 [Conf]
 107. Chin-Chen Chang, Chi-Shiang Chan, Ju Yuan Hsiao
  A Color Image Retrieval Method Based on Local Histogram. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:831-836 [Conf]
 108. Jianping Fan, Xingquan Zhu, Lide Wu
  Seeded Semantic Object Generation toward Content-Based Video Indexing. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:837-842 [Conf]
 109. Xingquan Zhu, Lide Wu, Xiangyang Xue, Xiaoye Lu, Jianping Fan
  Automatic Scene Detection in News Program by Integrating Visual Feature and Rules. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:843-848 [Conf]
 110. Hans Shui-Hua, Zhengding Lu
  Shape Retrieval by Hierarchical Evolution. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:849-854 [Conf]
 111. Dengsheng Zhang, Guojun Lu
  A Comparison of Shape Retrieval Using Fourier Descriptors and Short-Time Fourier Descriptors. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:855-860 [Conf]
 112. Kathy Cheung, Cindy Hung, C. W. Kok, Mansun Chan
  A SMIL Browser with an Enhanced Image, Audio and Video Effect Library for Multimedia Rich Presentations. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:861-866 [Conf]
 113. Jiayi Chen, Tele Tan, Philippe Mulhem
  A Method for Photograph Indexing Using Speech Annotation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:867-872 [Conf]
 114. Weiqiang Wang, Wen Gao
  A Fast Anchor Shot Detection Algorithm on Compressed Video. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:873-878 [Conf]
 115. Young-tae Kim, Jae-Gon Kim, Hyun Sung Chang, Kyeongok Kang, Jinwoong Kim
  Content-Based News Video Retrieval with Closed Captions and Time Alignment. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:879-884 [Conf]
 116. Feng Yahzong, Yueting Zhuang, Yunhe Pan
  Query Similar Music by Correlation Degree. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:885-890 [Conf]
 117. Berna Erol, Faouzi Kossentini
  Color Content Matching of MPEG-4 Video Objects. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:891-896 [Conf]
 118. Jun-Wei Hsieh, L. W. Huang, Yea-Shuan Huang
  Multiple-Person Tracking System for Content Analysis. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:897-902 [Conf]
 119. Kunio Yamada, Kenji Mochizuki, Kiyoharu Aizawa, Takahiro Saito
  Motion Segmentation with Census Transform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:903-908 [Conf]
 120. Jong Myeon Jeong, Young Shik Moon
  Efficient Algorithms for Motion Based Video Retireval. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:909-914 [Conf]
 121. Guoping Qiu
  Content-Based Retrieval on the Compressed Domain of 2nd Generation Image Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:915-920 [Conf]
 122. Guoping Qiu, S. Sudirman
  Retrieving Landscape Images Using Scene Structural Matrix. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:921-926 [Conf]
 123. Chun-Shien Lu, Hong-Yuan Mark Liao
  Digital Watermarking: A Communications with Side Information Perspective. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:927-932 [Conf]
 124. Xiangwei Kong, Yu Liu, Huajian Liu
  Adaptive Video Watermarking Scheme. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:933-938 [Conf]
 125. Li Qiang, Cui Huijuan, Tang Kun
  An Error Resilience Algorithm for H.263++ Based Video Coding. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:939-944 [Conf]
 126. Bin Qiu, Xiaoxiang Guan
  A Predictive Connection Admission Control Scheme for QoS Improvement. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:945-950 [Conf]
 127. Keun-hyeong Park, Chul-Soo Lee, Hyun Wook Park
  A Multiresolutional Coding Method Based on SPIHT. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:951-956 [Conf]
 128. Debin Zhao, Wen Gao, Shiguang Shan, Y. K. Chan
  LLEC: An Image Coder with Low-Complexity and Low-Memory Requirement. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:957-962 [Conf]
 129. Chwei-Shyong Tsai, Chin-Chen Chang
  A Generalized Secret Image Sharing and Recovery Scheme. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:963-968 [Conf]
 130. Jiaoying Shi, Kaixiang Yi
  New Semi-fragile Authentication Watermarking. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:969-974 [Conf]
 131. Yong Hu, Chang-sheng Xie
  Performance Analysis of Video Storage Based on Clustered NAS Architecture. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:975-982 [Conf]
 132. Weimin Liu, Huadong Ma
  Modeling Video-on-Demand System in Temporal Logic. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:983-988 [Conf]
 133. Zhiyong Wang, Zheru Chi, David Dagan Feng, Siu-Yeung Cho
  Adaptive Processing of Tree-Structure Image Representation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:989-995 [Conf]
 134. Yongwon Jang, Intaek Kim, Hwan Il Kang, Kab Il Kim, Seung-Soo Han
  Blind Watermarking Algorithm Using Complex Block Selection Method. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:996-1001 [Conf]
 135. Pier Luca Montessoro, Davide Pierattoni, D. Cortolezzis
  MTEACH: A Language-Based Framework for Didactic Multimedia Production. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1002-1009 [Conf]
 136. Siu-Ping Chan, Chi-Wah Kok
  Protocol and Buffer Design for Multimedia-on-Demand System. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1010-1015 [Conf]
 137. Zhibo Chen, Yun He
  Quality Weighted Bit Allocation for Smoother Streaming of Stored FGS Video. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1016-1023 [Conf]
 138. Guohui Li, Jun Zhang, Defeng Wu
  A Content-Based Multimedia Database Engine: MIR. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1024-1029 [Conf]
 139. Sofia K. Tzelepi, George Pangalos
  A Flexible Access Control Model for Multimedia Medical Image Security. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1030-1035 [Conf]
 140. Zhaohui Cai, T. H. Cheng, Chao Lu
  Joint Source/Channel Coding Using Turbo Trellis Codes. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1036-1041 [Conf]
 141. Mei-Ling Shyu, Shu-Ching Chen, Hongli Luo
  An Adaptive Optimal Multimedia Network Transmission Control Scheme. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1042-1047 [Conf]
 142. Alireza Nasiri Avanaki, Babak Hamidzadeh, Faouzi Kossentini
  Effects of Sampling Rate and Pose Error on Volume Reconstruction by Space Carving. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1048-1053 [Conf]
 143. Weijun Chen, Fuzong Lin, Jianmin Li, Bo Zhang
  A Tree-Based Model of Prosodic Phrasing for Chinese Text-to-Speech Systems. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1054-1059 [Conf]
 144. Zhenyun Peng, Wei Hong, Luhong Liang, Guangyou Xu, HongJiang Zhang
  Detecting Facial Features on Image Sequences Using Cross-Verification Mechanism. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1060-1065 [Conf]
 145. Hanfeng Chen, Yiqiang Zhan, Feihu Qi
  Rapid Object Tracking on Compressed Video. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1066-1071 [Conf]
 146. Si-Yong Park, Seung-Ho Park, Ki-Dong Chung
  Design and Implementation of the Multimedia Cluster System Based on VIA. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1072-1077 [Conf]
 147. Chin-Chen Chang, Shu-Kai Yang, Jun-Wei Hsieh, Ding-Zhou Duan, Ming-Fen Lin
  A Fuzzy Inference System for Simplifying Surfaces with Color. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1078-1083 [Conf]
 148. Suk-Han Lam, Chi-Wah Kok
  Demosaic: Color Filter Array Interpolation for Digital Cameras. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1084-1089 [Conf]
 149. Hua Cai, Bing Zeng
  Object-Based Classification of Mixed-Mode Images. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1090-1095 [Conf]
 150. Shiguang Shan, Wen Gao, Xilin Chen, Bo Cao, Wenbin Zeng
  A Face-Unlock Screen Saver by Using Face Verification Based on Identity-Specific Subspaces. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1096-1101 [Conf]
 151. Won-Young Yoo, Joonwhoan Lee
  Analysis of Camera Operations in MPEG Compressed Domain Based on Generalized Hough Transform. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1102-1107 [Conf]
 152. Yiqiang Chen, Wen Gao, Zhaoqi Wang, Li Zuo
  Speech Driven MPEG-4 Based Face Animation via Neural Network. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1108-1113 [Conf]
 153. Kam-Fai Chan, Chi-Wah Kok
  Mesh Simplification by Vertex Cluster Contraction. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1114-1119 [Conf]
 154. Xiujuan Gao, Hongxun Yao, Wen Gao, Wei Zeng
  Fusion of Biometrics Based on D-S Theory. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1120-1125 [Conf]
 155. Chenyu Wu, Ce Liu, Jie Zhou
  Eyeglasses Verification by Support Vector Machine. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1126-1131 [Conf]
 156. Kwok-Kwong Yiu, Man-Wai Mak, Sun-Yuan Kung
  A GMM-Based Handset Selector for Channel Mismatch Compensation with Applications to Speaker Identification. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1132-1137 [Conf]
 157. Yan Li, Liu Wenyin, Heung-Yeung Shum
  Performance Evaluation of 2D Feature Tracking Based on Bayesian Estimation. [Citation Graph (0, 0)][DBLP]
  IEEE Pacific Rim Conference on Multimedia, 2001, pp:1138-1143 [Conf]
NOTICE1
System may not be available sometimes or not working properly, since it is still in development with continuous upgrades
NOTICE2
The rankings that are presented on this page should NOT be considered as formal since the citation info is incomplete in DBLP
 
System created by asidirop@csd.auth.gr [http://users.auth.gr/~asidirop/] © 2002
for Data Engineering Laboratory, Department of Informatics, Aristotle University © 2002